Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Carl Steen Andersen Bille (1877-03-24)

Redaktør C. St. A. Bille til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Kjøbenhavn, 24. Marts 1877.

Der er nu forløbet omtrent fem Aar, siden jeg henvendte mig til en mindre Kreds af patriotiske Rigmænd og anmodede dem om at sammenskyde et Beløb, som skulde anvendes til en Virksomhed i den fremmede Presse i Danmarks Interesse og særlig til Fremme af Pragerfredens Opfyldelse. De i 1872 tilveiebragte Midler have strakt endel længere, end jeg dengang forudsatte, men Grunden hertil har nærmest været den, at det i de sidste 2 à 3 Aar har været saa særdeles vanskeligt at faae Noget udrettet paa dette Omraade, og at jeg derfor væsenlig har maattet indskrænke mig til at søge vedligeholdt en vis Forbindelse med Udlandets Presse, som kan benyttes, naar en gunstig Chance maatte indtræde.

Foruden Dr. Bauers Skrift om Art. V med en Efterskrift af mig 1) har jeg ved de til min Raadighed staaende Midler hjulpet til Udgivelsen af flere tyske Smaaskrifter og i Aarene 1872 og 1873 understøttet flere Korrespondenter herfra til fremmede Blade. Selv har jeg i flere Aar skrevet til Times, indtil et Redaktionsskifte (ved Mr. Mowbray Morris’s Død) 2) førte til en foreløbig Afbrydelse af denne Forbindelse, som jeg dog tænker paa ved given Leilighed at søge gjenoptagen. Der forberedes et tysk Flyveskrift, som ventelig vil udkomme i Løbet af April Maaned. Men i de senere Aar har min Virksomhed dog væsenlig indskrænket sig til Udgivelsen af »Corr. Scandinave« og »Correspondenz vom Sunde«. 3) Disse lithograferede Ugeblade ere saagodtsom den eneste Kilde, gjennem hvilken nogen Kundskab om danske Forhold finder Vei til den store europæiske Presse, og skjøndt de ikke benyttes i det Omfang, jeg kunde ønske, tilflyder der dog ved deres s. 512 Hjælp endel tyske, franske, belgiske, italienske og russiske Blade korte Referater om Danmarks indre og ydre Forhold, hvis Indflydelse paa den offenlige Mening om vort Fædreland dog ikke helt bør ringeagtes. Og endnu vigtigere turde det være, at man igjennem disse lithograferede Korrespondencer har et kjendt og bekvemt Middel til i paakommende Tilfælde at kunne forøge og forstærke denne Paavirkning.

Ved sparsom Anvendelse af de mig betroede Midler har jeg indtil Dato kunnet holde de to Korrespondancer gaaende og været istand til nu og da at gjøre en Extraudgift, naar en saadan kunde ansees for nyttig. Jeg har endnu, hvad der udkræves til Korrespondancernes Udgivelse indtil 1. Juli eller maaskee lidt længere. Hvis Dhrr. Bidragydere ville tilskyde de fornødne Midler til deres fortsatte Udgivelse, er jeg fremdeles villig til at besørge denne. Den aarlige Omkostning er ca. 4000 Kr. for begge Korrespondancer. Der var oprindelig sex Bidragydere, af hvilke to ydede dobbelt; af disse er Etatsraad O. B. Suhr afgaaet ved Døden. Hvis enhver af de fem Herrer maatte ville betroe mig til Anvendelse som hidtil 1000 Kr. og tilstille mig dette Beløb (eller dog Underretning om dets senere Indbetaling) inden den 31. Marts d. A., vilde jeg forhaabentlig derved kunne holde begge Korrespondancerne gaaende indtil Udgangen af 1878.

Bille.

Oreby.