Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Rudolf Hiort-Lorenzen FRA: Parmo Carl Plough (1877-04-11)

Redaktør C. Ploug til Redaktør H. R. Hiort Lorenzen.
TKjøbenhavn, 11. April 1877.

Kjære Lorenzen!

Her er opstaaet en paa Efterretninger fra Berlin grundet Frygt for, at Kryger skal gjøre mere Fortræd end Gavn ved sin anmeldte Interpellation, og fremkalde et Svar, som kan foraarsage fremtidige Vanskeligheder. Hvis jeg ikke er fejl underrettet, har Quaade derfor idag været hos ham, for at formaa ham til at tage den tilbage eller udsætte den. Jeg tvivler nu vistnok meget om, at han tager en saadan Anmodning tilfølge, hvorfra den saa end kommer, da han rimeligvis er højt stemt ved den Understøttelse, han endelig har fundet, og maaske ogsaa er saaledes forpligtet over for sine Understøttere, at han ikke kan Andet. Selv vil jeg i hvert Fald ikke forsøge paa at paavirke ham, da vort personlige Forhold, siden hans Besøg her i afvigte Foraar, ikke er videre fortroligt. Mere Vægt vilde han vistnok lægge paa en Anmodning eller et Raad fra Slesvig, hvis De vilde skrive ham til; thi for Tiden har De sagtens Intet i Berlin at udrette personlig. Vil De gjøre det, saa tror jeg ganske vist, at det er rigtigt at gjøre det; thi det er jo givet, at, saalænge »der greise Kaiser« lever, have vi aldeles intet Haab, men derimod have vi ikke saa lidt til hans Efterfølger. Denne vil imidlertid ogsaa møde en maaske mægtig Modstand, og derfor er det af Vigtighed, at saa lidt som muligt er præjudiceret ved officielle Udtalelser. Bülow er utvivlsomt, skjønt Tydsker fra Top til Taa, en mod Danmark velvillig Mand, og det er ikke rart maaske at hidse ham op imod os ved et ubelejligt Skridt, som man naturligvis i Berlin tror er inspireret herfra.

Dette er nu imidlertid Altsammen kun til Deres private Efterretning. Vil De tjene Deres Venner her — Regeringen indbefattet — i at gjøre et Forsøg paa ved venskabelige Forestillinger at formaa Kryger til at tage sin Interpellation foreløbig tilbage eller udsætte den til næste Samling, saa bør De vistnok slet ikke omtale, at De har faaet nogen Opfordring s. 518 herfra, men alene støtte Dem paa egne Betragtninger over Situationen og navnlig paa Bismarcks Orlov, der jo giver al Grund til at formode, at K. enten vil faa et kort, afvisende og undvigende Svar, eller et, der udgaar fra Kejseren personlig, som vi vide er saa lidet velvillig som mulig, og som kan benytte Lejligheden paa en saadan Maade, at Slesvigernes og vort fælles Haab nedslaas og ikke det Mindste vindes, men fremtidige Vanskeligheder beredes.

Vær nu saa venlig at tænke herover og derpaa, hvis De vil at handle, da at handle hurtig; thi en af de første Dage vil Forespørgslen vistnok komme paa Dagsordenen.

Tak for Deres sidste Besøg og hils gode Venner fra

C. Ploug.

H. R. Hiort Lorenzens Papirer. Kgl. Bibliotek.