Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1877-04-12)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 12. April 1877.

Jeg skjønner meget paa den venskabelige Hensigt som har bragt Hr. vor Bülow til at udtale sig til D.H. saaledes som fremgaaer af Deres Depesche Nr. 6 af 8. d. M. og jeg billiger fuldstændigt hvad De ved den Leilighed har gjort gjeldende. Jeg havde hidtil haabet at man i Rigsdagen vilde have kunnet finde Midler til at hindre at Hr. Krügers Interpellation kom til Behandling men da jeg nu seer, at dette Haab næppe vil gaae i Opfyldelse, vilde jeg meget ønske at Hr. Krüger selv kunde bevæges til at lade Sagen hvile. Ligesom Interpellationen i og for sig under de nærværende Omstændigheder ikke vilde kunne gavne det slesvigske Spørgsmaals Stilling, saaledes vil den, som De med Bette gjør opmærksom paa, meget let kunne fremkalde Erklæringer fra den preuss. Regering som ikke blot i Fremtiden kunde binde s. 519 dens Hænder, men muligviis endog kunde være af en saadan Beskaffenhed at det blev den kgl. Regering i høieste Grad vanskeligt at bevare en Taushed ligeoverfor dem, som let kunde udtydes i og udenfor Danmark som en Opgivelse af Art. 5.

Under disse Omstændigheder har jeg, skjøndt Regeringen, som det vil være D. H. bekjendt, ikke staaer i nogensomhelst Forbindelse med eller er istand til at øve den fjerneste direkte Indflydelse paa Hr. Krügers Optræden, dog søgt at virke, hvad jeg formaaer, gjennem Andre som dog muligvis kunde bringe ham til at indsee hvor fordærveligt dette Skridt fra hans Side kan blive for den Sag, som han repræsenterer, og endog for Danm.s diplomatiske Forhold til Tydskland. Om det vil lykkes mig er vistnok meget tvivlsomt, og det samme gjelder vel ogsaa de Forsøg, som De selv har foreslaaet at ville gjøre direkte hos Hr. Kruger og hvortil jeg allerede ad telegraphisk Vei har bemyndiget Dem. 1) Men ved Siden heraf maa jeg henstille til Dem, hvorvidt De ikke tillige maatte kunne søge Leilighed til at omtale denne Sag paany til Statsminister v. Bülow og navnlig at rette Deres yderligere Bestræbelser paa hvad De allerede i Deres foregaaende Samtale med ham havde fremhævet, at hans eventuelle Svar saavidt muligt bør undgaae en egentl. Realitetsforhandling og navnlig ikke sætte den kgl. Regering i den vanskelige Stilling som jeg ovenfor har antydet. —

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 1.