Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Andersen Krüger FRA: Hans Rudolf Hiort-Lorenzen (1877-04-12)

Redaktør H. R. Hiort Lorenzen til H. A. Krüger.
Haderslev, 12. April 1877.

Kjære Krüger!

I dette Øieblik modtog jeg fra en af Ministrene i Kjøbenhavn 1) s. 520 en Efterretning, som jeg iler med at bringe til Deres Kundskab. Han skriver:

»Efter alt, hvad jeg har kunnet erfare, agter den preussiske Regering at give et meget nedslaaende Svar paa Krügers Interpellation, og Øieblikket er saadant, at ikke en Hund vil giø ad det iblandt Europas Magter. Det er i det hele en Tid, hvor det er klogest at tie.«

Den paagjældende Ministers (det er ikke Rosenørn) Fædrelandskjærlighed og Indsigt er hævet over enhver Tvivl. Han vilde ikke skrive saaledes, hvis han ikke havde fuldkommen paalidelig Underretning om et optrækkende Uveir. Da jeg nu formoder, at Deres Forslag ikke vil blive sat paa Dagsordenen, forinden De selv udtrykkelig forlanger det, saa beder jeg Dem indstændig lade det hvile, saa længe til De hører nærmere fra mig. Jeg skriver nu tilbage til ham for at faa nøiere Underretning om, hvorledes Sagen hænger sammen, thi det maa vi kunne forlange. Om faa Dage vil De atter faa Brev fra mig, og have vi kunnet vente saa længe, saa kunne et Par Dage intet Udslag gjøre.

H. R. Hiort Lorenzen.

H. A. Krügers Privatpapirer. R. A.