Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1877-04-13)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Kjøbenhavn, Fredag [13. April 1877].

Kjære Kammerherre.

Som De vil se af indlagte to Breve 2) have vi godt Haab om at det skal lykkes at faae Kr. standset i hans ubesindige Skridt. Hvis De taler med ham vil det være Dem af Vigtighed at kjende hvorledes Sagen er præpareret her. Bille kan Intet s. 528 gjøre da han for Tiden er i Rom. 1) Muligvis bliver det altsaa nødvendigt for Dem at tale med Bülow men gjør De det, vilde det vel ikke være af Veien at De ligefrem siger ham at Kr. aldeles staaer udenfor enhver Indflydelse herfra og at det derfor vilde være dobbelt ubilligt om Regeringen her skulde bringes i Forlegenhed ved en Forhandling. Vi befinde os her i en saa critisk indre Stilling at det er let at see hvad Venstre vilde kunne gjøre ud af Regjeringens event. Holdning under saadanne Omstændigheder. . . .

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.