Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Andersen Krüger FRA: Poul Anton Madvig (1877-04-15)

Læge P. A. Madvig til H. A. Kruger.
Haderslev, 15. April 1877.

Kjære Kryger!

Den Fare, som jeg gjentagne Gange og senest paa Deres Fødselsdag har henledet Deres Opmærksomhed paa, nemlig: at Deres Andragende var en Spillen »va banque«, da det let kunde give Anledning til at den preussiske Regjering erklærede Pragerfredens § 5 for ophævet, denne Fare synes nu at være tilstede. Naar en Danmark saa velvillig Mand som Bernhard v. Biilow erklærer, at Situationen for Øieblikket er en saadan, at han er nødt til at give et for Danmark beklageligt Svar paa Deres Andragende, saa er det Tid paa ny at tage Sagen under alvorlig Overveielse og Intet risikere. Jeg beder Dem, ja jeg besværger Dem: Tag Deres Andragende tilbage indtil videre, eller rettere sørg for, at det ikke kommer paa Dagsordenen! Det er et uhyre Offer De derved bringer, maaskee et af de største De nogensinde har bragt Deres Fædreland, men — De maa gjøre det. Deres Vælgere ville let overbevises om, at De yderligere ved en saadan Handlemaade har gjort Dem fortjent til deres Tillid. Det modsatte vil, kjære Kryger, paabyrde Dem et Ansvar, der er saa stort, at ingen Mand let vil kunne bære det.

P. A. Madvig.

H. A. Krügers Privatpapirer. R. A.