Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1877-04-17)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel
Berlin, 17. April 1877.

Kjære Vedel,

Hermed sender jeg Dem nu de tvende Breve tilbage som fulgte med Deres sidste Brev. 3)

Efter min sidste Samtale med Biilow havde jeg noget Haab om, at det Krügerske Andragende ikke skulde komme for. I denne Henseende sagde Biilow vel Intet, hvorpaa jeg kunde støtte mig; men jeg tænkte, at muligen, ved Regjeringens Indflydelse, Præsidenten for Rigsdagen kunde foranlediges til at trække Sagen saaledes ud at den tilsidst slet ikke kom for. Men nu hører jeg af de Herrer Dr. Madvig 4) fra Haderslev og Hjort-Lorenzen, som ere komne hertil, at Andragendet sandsynligviis kommer paa Dagsordenen imorgen, og at s. 537 de begge hidtil forgjæves have søgt at faae Kr. til at tage det tilbage. Ganske have de vel ikke opgivet Haabet om, at dette dog endnu vil blive dem muligt; men de have mere Tvivl end Haab, og de kunne næsten ikke støtte det Haab de have, paa Andet end at Kr. har sagt dem, at han vil føie sig efter dem i Tilfælde af at Centrumspartiet i Rigsdagen ikke beslutter sig til i sin Heelhed at understøtte Andragendet naar dette konjmer for. Herom skal bemeldte Parti raadslaae i en Fractionssamling i Eftermiddag, og bliver da her Resultatet, at Partiet i sin Helhed vil støtte Andragendet, i hvilket Tilfælde Kr. vilde faae c. 130 Stemmer derfor, saa bliver den Overtalelse M. og H. L. endnu kunne anvende, det Eeneste som staaer tilbage til at afværge den befrygtede Eventualitet. ...

G. Quaade

P. Vedels Privatpapirer.