Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1877-04-19)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 19. April 1877.

Kjære Vedel,

. . .Jeg har altsaa truffet B[ülow]. Han vil gjøre hvad han kan, blandt Andet i særlig Betragtning af det Hensyn De s. 538 fremhæver, og saameget heller som han nu har Beviis paa at den danske Regjering Intet har at skaffe med det paagjældende Andragende. Vi maae jo sige os selv, at var Forholdet omvendt og en fra Preussen erobret Preusser sad i den danske Rigsdag, saa blev denne Preusser ledet af den pr. Regjering. Maaske Ingen her, uden B., forstaaer at de hertil svarende Forhold ikke finder Sted med Hensyn til Kr.

Men iøvrigt kunde B. ikke sige mig Meer end hvad han alt har sagt, og hvad De vil have seet af min Rapport Nr. 8 1) . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.