Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1877-04-20)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 20. April 1877.

Kjære Vedel,

Jeg sender Dem herved Nat. Zeit.s Referat 2) af Forhandlingen igaar om Kr.s Andragende. Det kunde jo være gaaet meget værre, og da jeg mener at det umulig kunde være faldet bedre ud, finder jeg, at vi efter Omstændighederne kunne slaae os tiltaals. Men De vil vist være enig med mig i, at det som nu er at gjøre fra vor Side, vil være, at tale saa lidt som muligt derom og at drage Omsorg for at vore Blade i Danmark og Slesvig udøve den, jeg erkjender det, store Selvfornægtelse, ikke at bruge det pikante Stof som herved er givet til sensationelle Artikler. H. L., som har behaget mig meget og hvis Bekjendtskab er mig meer end Vederlag for den Pinagtighed den gode Kr. har voldet mig, er reist igaar Aftes; ellers skulde jeg selv have meddeelt ham min ovenbetegnede Tanke. Men jeg tvivler ikke paa at han, hvis han ikke allerede har den, vil være tilgjængelig derfor, ad hvilken s. 539 Vei den end kommer til ham. Og jeg beder Dem derfor at sørge for at dette skeer. Jeg forudsætter nemlig, som sagt, at De er enig med mig. Det Nd. Sl. Spørgsmaal er paa et vist Sted her »la corde sensible«, og derfor, jo mindre der paa dette Sted høres derom, desto bedre. Lad os altsaa ikke give Modstanderne Vaaben i Hænder til at irritere Ørene paa dette Sted og saaledes gjøre dem mere modtagelige end de maaskee allerede ere for Hinschiusske, Wachsske og især Hänelske Øretuderier. 1)

G.Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.