Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1877-04-23)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Kjøbenhavn, Mandag 23. April 1877.

Kjære Kammerherre.

Vi vare jo meget lykkeligere end vi kunde vente det — Bülow har efter mit Begreb svaret saa tilfredsstillende som muligt, han slaar al Snak om Proscription og om Artiklens Bortfalden paa Grund af den danske Regerings Umedgiørlighed i 1867—68 eengang for alle til Jorden og han hævder hvad Bism. sagde i 1867 til Parlamentet, at der forelaae en international Akt, som ikke kunde afhænge af Parlamentet. Han har saaledes ikke blot i sit Svar holdt sig til Formaliteten, som vi jo bad om, men han har i Virkeligheden berørt Realiteten paa en for os gunstig Maade. Det er vel det bedste at vi i en Depeche til Dem udtaler vor Erkjendtlighed derfor — dog naturl. uden at udlede alle disse Herligheder af hans Svar — men jeg har villet vente dermed indtil der forelaae en Indberetning fra Dem. Vil De hellere have at vi skulle skrive uden at afvente en saadan beder jeg Dem sige mig det. s. 540 Jeg har sat mig i Forbindelse med Ploug, Topsøe ogManicus 1) i den af Dem angivne Retning og jeg haaber paa deres Forstandighed. . . .

H. Lorenzen er en brav Fyr, men han er meget løs. Han fortalte Dem naturl. om sin forestaaende Udvisning — thi dertil vil det vel komme — og alt det kunde han have undgaaet med lidt Omsigt. ...

P.Vedel

Quaades Papirer. U. A.