Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Rudolf Hiort-Lorenzen FRA: Johannes Magnus Valdemar Nellemann (1877-04-24)

Justitsminister J. M. V. Nellemann til Redaktør H. R. Hiort Lorenzen.
Kjøbenhavn, 24. April 1877.

Kjære Hr. Redacteur.

. . . Quade har tilskreven os 1) og bedt om at anvende al den Indflydelse, vi raade over, for at forhindre, at der skrives ophidsende eller hæftigt i Anledning af Kriigers Andragende. Jeg haaber derfor, at vore Blade ville indskrænke sig til at referere det Passerede. Jeg indser vel, at De ikke kan tage det saa tørt i Dannevirke, men det vil dog vistnok i Sagens Interesse være klogt at udtale sig meget forsigtigt og maadeholdent og navnlig at undgaae alt, hvad der kunde tillægges en agitatorisk eller ophidsende Charakteer, forat Slesvigholstenerne i Berlin ikke skulle paa høiere Steder trænge igjennem med Fordringer om, at der maa gjøres noget Positivt for at nedslaae Agitationen o. s. v. Quade har i sit Brev til Udenrigsministeriet udtrykkeligt udtalt sin Glæde over at have havt Leilighed til at gjøre Deres Bekjendtskab. Han vilde have sagt Dem det Ovenanførte, men fik ikke Leilighed til det inden Deres Afreise. Stemningen her gaaer ogsaa i den Retning, at der ingen Skade er skeet, og at man maa paaskjønne den Maade, hvorpaa Biilow tog Sagen.

J. Nellemann.

H. R. Hiort Lorenzens Papirer. Kgl. Bibliotek.