Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1877-04-25)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 25. April 1877.

Kjære Vedel,

Jeg har ikke været rigtig paa det Rene med om jeg skulde indberette om Udfaldet af det Krügerske Andragende, da jeg jo vidste at man i Kbhvn. vilde sige sig selv alt hvad jeg s. 543 kunde sige derom. En anden Sag havde det været om Forholdene her i Berlin vare saaledes, at man oftere havde Leilighed til at see Statssecretairen; saa kunde jeg, til hvad jeg havde at sige om Forhandlingen, have tilføiet Yttringer af ham til mig, som kunde været af Interesse. Men saaledes ere Forholdene ikke. Her er ingen stadig Conferencedag, og B. sees sjeldent i Selskab, saa at man i Reglen kun seer ham, naar man har specielt Ærinde til ham.

Efterat jeg nu har modtaget Deres Brev af 23de, er imidlertid min Tvivl løst, og jeg indsender derfor nu en Beretning om Sagen. Det er jo ogsaa i sin Orden at denne faaer en Afslutning fra Gesandtskabets Side; ligesom det fremdeles er godt at jeg, med autentisk Hjemmel, kan sige Bülow, at man i Kbhvn. er tilfreds med hans Erklæring.

Af denne Grund vil jeg gjerne modtage den Depesche De stiller mig i Udsigt. Men hvad dennes Indhold angaaer saa troer jeg, De skal ikke gjøre alformeget deraf. Man vil naturligviis her, som overalt, gjerne have Anerkjendelse, men ved Siden heraf er man meget matter of faet, og efter min Mening vilde det være nok at jeg fik Paalæg om, til den Tak jeg allerede har faaet at udtale for den Maade hvorpaa han fra Begyndelsen har taget Sagen, nu ogsaa leilighedsviis at tilføie Regjeringens Tak for den Slutning han har givet Den. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.