Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1877-04-30)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 30. April 1877.

D. H.s Indberetning af [25.] d. Nr. [9] har bestyrket mig i det Indtryk som jeg allerede iforvejen havde faaet af Forhandlingerne i det tydske Parlament om det af den slesvigske Deputerede Kriiger stillede Andragende angaaende Udførelsen af Pragerfredens Art. V, nemlig at Statsminister s. 547 Bülow med megen Takt og paa en Maade som i det Hele under de nærværende Omstændigheder maa ansees for tilfredsstillende, har bestemt den preuss. Regerings Stilling til denne Sag. Jeg beder derfor D. H. til den Tak, som jeg allerede har udtalt for den Maade, hvorpaa han fra Begyndelsen har taget Sagen, ogsaa leilighedsvis at tilføie min Paaskjønnelse af den Slutning, han har givet den.

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 2.