Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1877-05-04)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 4. Maj 1877.

Ifølge Deres Excellences meget ærede Depesche af 30te f. M. Nr. 2 har jeg benyttet en Leilighed som nylig frembød sig, for i Forbindelse med den Tak, jeg tidligere har bevidnet Statssecretairen for det Forhold, han havde indtaget til det af den slesvigske Deputerede Krüger i den tydske Rigsdag indbragte Andragende om Pragfredens Art. V, nu ogsaa at udtale Deres Excellences Paaskjønnelse af den Slutning, Herr v. Biilow har givet Forhandlingen om bemeldte Andragende.

Statssecretairen viste sig meget erkjendtlig for hvad jeg saaledes havde at udtale for ham. Idet han derfor bemærkede, at det i sin Tid havde været ham kjært, baade af hvad Directeuren i det kongelige Ministerium havde erklæret for Herr v. Heydebrand, og af hvad jeg havde kunnet meddele ham selv, at erfare, hvilken Stilling den kgl. Regjering indtog til ovennævnte Andragende, tilføiede han, at det først havde været hans Hensigt, ikke at tage Ordet i Forhandlingen derom. Men Herr Krüger havde, efterat de andre slesvigske Deputerede havde yttret sig, atter talt, og dette Foredrag, som ikke var bleven fuldstændig gjengivet i Offentliggjørelserne s. 548 af Forhandlingerne, havde indeholdt nogle Yttringer som han, tiltrods for den Sympathie, han i flere Retninger maatte nære for Taleren, ikke kunde lade ubesvarede. Det havde imidlertid været hans Bestræbelse, at bringe Forhandlingen til Afslutning uden mislige Følger i nogen væsentlig Henseende, og det glædede ham nu, at dette var lykkedes.

35*

Nogen indgaaende Samtale med mig om den egentlige Gjenstand for Herr Krügers Andragende kunde jeg see, at Statssecretairen ikke var tilbøielig til. — . . .

G Quaade.

Depeche Nr. 11, modtaget 7. Maj 1877.