Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1877-12-06)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 6. December 1877.

Kjære Vedel.

. . . Jeg fik nylig Leilighed til for en herværende meget god Ven af Heydebrand at opkaste det Spørgsmaal, om ikke H., efter at han nu havde været saalænge i Danmark, og navnlig med Hensyn til Fru H.s Helbredstilstand, muligen kunde ønske og bestræbe sig for at erholde en anden Post. Hertil svarede Vedkommende, at han vel kunde tænke sig at H. kunde ønske, for Hustruens Skyld, at komme paa et andet Opholdssted, men at han troede at H. havde maattet slaae sig tiltaals i denne Henseende; og der var saaledes efter hans Mening ikke Tale om nogen Forandring.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.