Danmarks Breve

DET NORDSLESVIGSKE SPØRGSMAAL 1864-...

DET
NORDSLESVIGSKE
SPØRGSMAAL
1864-1879

AKTSTYKKER OG BREVE TIL BELYSNING AF
DEN DANSKE REGERINGS POLITIK

PAA UDENRIGSMINISTERIETS FORANSTALTNING

UDGIVET AF

AAGE FRIIS

III. BIND

FRA 1. JANUAR 1871 TIL 31. DECEMRER 1877

KØBENHAVN
HENRIK KOPPELS FORLAG
1932

s. II

s. III FORORD

DETTE tredie Bind »Aktstykker og Breve til Belysning af den danske Regerings Politik i det nordslesvigske Spørgsmaal 1864—79« indeholder danske Akter for Aarene 1871 til 1877 og er udgivet efter samme Principper som de første to Bind.

Det fremdragne Materiale saavel fra danske som fra udenlandske Arkiver har ved vidtgaaende Undersøgelser og Imødekommenhed hos Statsmyndigheder og Private faaet saa stort Omfang, at mine Publikationer vil blive meget væsentlig større end fra først af forudsat. En samlet Oversigt over det danske og udenlandske Kildestof og dets Herkomst vil sammen med Registre og andre tekniske Hjælpemidler blive givet ved Værkets Afslutning.

Nærværende Samling Aktstykker og Breve fra danske Arkiver vil blive afsluttet med et fjerde og femte Bind, der foreligger i Korrektur. Det indeholder Resten af Materialet for de i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie særlig betydningsfulde Aar 1878 og 1879 samt et Efterslæt af Akter fra den foregaaende Periode, der er fremdraget efter Trykningen af de første tre Bind. Blandt Materialet vil være alt, hvad der i Kong Christian IX’s Arkiv i det danske Rigsarkiv findes af Betydning for Danmarks politiske Forhold til Tyskland. Gennem Udenrigsministeriet er denne Del af Kongehusets Arkiv blevet tilgængelig for mig ved Tilladelse af Hans Majestæt Kong Christian X. Hermed vil alle danske Samlinger, der kan tænkes at indeholde Kilder af Betydning, være lagt til Grund for min Publikation, intet er tilbageholdt.

I et særskilt Bind vil blive udgivet, hvad det danske Statsraads Protokoller indeholder om det nordslesvigske Spørgsmaal, samt om Danmarks Udenrigspolitik fra den 30. Marts 1863, da Hall forelagde Statsraadet »Kundgørelse angaaende Hertugdømmet Holstens Forfatningsforhold«, indtil Udgangen af 1879.

Yderligere vil som en Publikation for sig i flere Bind blive offentliggjort det væsentligste af, hvad der i udenlandske Arkiver s. IV — udenfor Tyskland — har kunnet fremdrages af Akter til Belysning af de fremmede Magters Stilling til det nordslesvigske Spørgsmaal, Danmarks Neutralitet og politiske Stilling i det hele, fra 1865 til 1879. Det er i Særdeleshed Akter fra Statsarkiverne i Stockholm, Moskwa, Wien, Paris og London, det engelske Kongehus’ Arkiv i Windsor samt enkelte Supplementer andetsteds fra.

Dette Materiales Fremskaffelse, Trykning og Udgivelse har foraarsaget meget stor Anvendelse af Arbejde og megen Bekostning, og hele Arbejdet er kun blevet muligt ved, at Carlsbergfondet har givet Tilsagn om Understøttelse til Supplering af Statsbevillingen. Da en stor Del af Stoffet først har kunnet tilvejebringes, efter at den væsentligste Del af det danske Aktmateriale allerede var trykt, har jeg anset det for rigtigt i Noterne til de danske Akter i Hovedsagen ikke at give Henvisninger til dette Materiale, medens der ved Udgaven af de fremmede Akter vil ske en systematisk Henvisning til de danske Akter og Breve.

Det samlede danske og udenlandske Aktmateriale ligger til Grund for Fortsættelsen af min Fremstilling i »Den danske Regering og Nordslesvigs Genforening med Danmark«, hvis andet Bind foreligger i Manuskript, og som med tredie afsluttende Bind vil blive ført op til Udgangen af Aaret 1879.

København, 25. Januar 1932.

AAGE FRIIS.