Danmarks Breve

Nogle Breve, skrevne i Feldten til de Kjære i Hjemmet fra Overjæger ved 3die Jægercorps Jens Rasmussen Vantinge, som den 28de Mai 1848 er falden i Kampen for Fædrelandet

Brevudgiver:
Jens Sørensen Dyrholm, 1810-1875

Tekst før brevene

BREV TIL: ukendt FRA: Rasmussen, Jens; (1848-04-14)
Slesvig den 14de April 1848 . Kjære Veninde! Lovet være Herren vor Gud for al sin store Naade og Barmhjcrtighed, at, om Han skjøndt revser os, da er det dog i megen Kjærlighed og skal altsammen tjene os til Bedste, og hvad skal den kjærlige Gud gjøre med os? Frelske og

BREV TIL: Rasmussen, Lars; FRA: Rasmussen, Jens; (1848-04-21)
Slesvig den 21de April 1848 . Kjæreste Broder Lars ! Naade være med Dig, og Fred fra Gud vor Fader, og den Herre Jesum Christum, saa Du kunde blive stærk efter det indvortes Menneffe. Det give Herren ved den Hclligaand, Amen. Jeg takker Dig atter, kjære Lars, for Dit B

BREV TIL: ukendt FRA: Rasmussen, Jens; (1848-04-26)
Nutmark den 26de April 1848 . Kjære Veninde! Jeg er alter Dig Brev styldig og takker for Din Skrivelse af 18de April, hvilkcn jeg bekom den 22de, tilligemed et fra nogle af mine christelige Venner. Del var Paaste Morgen jeg fik saadan Glæde, men den varede ikke længc, j

BREV TIL: ukendt FRA: Rasmussen, Jens; (1848-05-06)
Als den 6te Mai 1848 . Kjæreste Veninde! Hjertelig Tak for Dine mange Breve, og Din megen Kjærlighed Du har beviist imod mig i den forbigangne Tid, jeg har længe havt i Sinde at strive Dig til, men Leiligheden er ikke som Lysten, dog jeg føler mig skyldig dertil, da Du

BREV TIL: ukendt FRA: Rasmussen, Jens; (1848-05-12)
Als, i Sundsmark , den 12te Mai 1848 . Kiære Forældre ! Lovet vcere Herren, som atter forunder mig en Dag, saa jeg sund og frisk kan bringe Eder min Hilsen og muntert forrette min Gjerning; jeg siger muntert, vel lyder det lidt pralende, men dog er jeg, Gud være love

BREV TIL: ukendt FRA: Rasmussen, Jens; (1848-05-12)
Als, i Sundsmarl den 12te Mai 1848 . Kjære Søster Ane ! Det kan maaffee falde Dig ind, at jeg bier længe not med at skrive Dig til, da jeg dog har afsendt flere Breve til Fyen, og maaffee det tillige kunde komme i dine Tanker, at Du alletidcr skffulde

BREV TIL: ukendt FRA: Rasmussen, Jens; (1848-05-13)
Als, i Sundsmark den 13de Mai 1848 . Kjære Madam Nielsen ! Endclig bliver her lidt Leilighed til at strive Eder til, og jeg takker kjerligft for Eders Brev, jeg havde ønflet længe at strive Eder til, men i den Tid som jeg bekom Brevet, maatte jeg stra

BREV TIL: Larsen, Christen; FRA: Rasmussen, Jens; (1848-05-20)
Als, den 20de Mai 1848 . Kjære Christen Larsen og Kone ! Nu er der flere Uger gaaet hen siden vi sidst talede sammen og forsskellige ere Veiene, Herren fører os paa, men eet Øiemed haver han dog med os Alle, nemlig jo før desto kjærere for ham at faae os hjem til sin

BREV TIL: ukendt FRA: Rasmussen, Jens; (1848-05-27)
Ulkebølle-Skov den 27de Mai 1848 . Kjære Veninde! Jeg takker paa det kjærligste for Eders Beføg hos mig, og jeg havde en stor Glæde af samme; til denne kom endnu een, nemlig, at Nielsen Hauge kom og lod fig stille som menig Mand, vi talte meget sammen og jeg tog mig Lei

Tekst efter brevene