Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Jens Rasmussen (1848-04-26)

Nutmarkden 26de April 1848.

Kjære Veninde!

Jeg er alter Dig Brev styldig og takker for Din Skrivelse af 18de April, hvilkcn jeg bekom den 22de, tilligemed et fra nogle af mine christelige Venner. Del var Paaste Morgen jeg fik saadan Glæde, men den varede ikke længc, jeg var just lige kommen fra et Beføg hos Hans Peder Roeskilde og havde hilst ham fra Eder, da blev der blæst Allarm og Preusserne nærmede fig mcd hurtig Fart, og her var en blodig Kamp, den begyndte Kl. 9 og varede til Aften. Del var en sørgelig Dag, langtsra at sætte i Ligning med den vi havde ved Flensborg; thi her vare Fjenderne os for mægtige, at vi maatte retirere, her var en daarlig Plads for Mange af os, vi fandt Bandet bag os og Fjenden for os, og med megen Sorg tænker jeg paa denne Dag; thi her maatte saavidt jeg kan erfare, 2 af mine christelige Brodre falde, thi Hvem der ikke kunne redds fig ved at svømme, maatte drukne øm de ikke bleve trufne af Kuglerne, men her var ikke Mange som undløb, og endeel as dem fik mange Skud, og saavidt jeg kan vide cr Frederik studt, s. 8 som er Broder til Jens, som tjener hos Chriftoffer i Vantinge, men endnu er dog Hans Peder raff, Han var var med os i den Fare, og da vi kom i Land, kommer Han og tager mig ved Haanden, og siger: Vi har dog ftor Aarsag at takke Herren for sin Naade. Endelig rykkede vi 1 Miil tilbage, og der blev vi Natten over med samtlige vaade Klæder, jeg kom til Hans Frederiks Søn i Gjesteløv, som forærede mig et Par Strømper, hils Hans Forældre. Overkjærbye har jeg hørt at Han er tilbage endnu, thi Han var ikke med i Fægtningen, da Han var syg, men hvor Han er veed jeg ikke. Vi blev da den anden Dag jaget fra Flens- borg, og jeg og Licutnant Strikker gjorte Folge til Sønderborg, og der fit vi et herligt Ovartcer, men alter den anden Dag tog vi til Nutmark; her venter vi at blive nogle Dage. Takker Herren med mig for sin store Naads; hils Me, især din Moder, mine Forældre og Sødffende.

Din Ven
I. Rasmussen.