Danmarks Breve

Da Guinea var dansk - Wulff Joseph Wulff's Breve og dagbogsoptegnelser fra Guldkysten 1836-1842

Brevudgiver:
Carl Johan Behrens, 1867-1946
Udgivelsessted:
KØbenhavn

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Wulff, Joseph Carl; Wulff, Caroline; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1836-08-30)
FØR AFREJSEN TIL GUINEA Kjøbenhavn , den 30. August 1836 . Kjære Forældre ! Jeg vil nu i Dag ej undlade at melde Dem, hvad der hidtil er passeret. Den Dag, jeg tog fra Dem, kom jeg til Aarhus om Aftenen Kl. 9½, tog ind hos Gjæstgiver Schmidt, en Mand,

BREV TIL: Wulff, Caroline; Wulff, Joseph Carl; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1836-09-06)
Kjøbenhavn , den 6. Septbr. 1836 . Kjære Forældre ! Mit Løfte opfylder jeg herved, idet jeg endnu meddeler Dem nogle faa Linier forinden min Afrejse herfra, som med Guds Hjælp sker om et Par Dage; alt mit Tøj bringer jeg i Dag paa Skibet. Det var „Den danske Eeg“, Kap

BREV TIL: Wulff, Caroline; Wulff, Joseph Carl; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1836-12-16)
FRA GUINEA Hovedfortet Christiansborg , 16. Decbr. 1836 . Wulff sender Brevene til Forældrene dels til Svogeren Vexelmægler J. W. Behrens, Gl. Strand 16 i Kjøbenhavn, dels direkte under følgende Adresse: „Hr. Møller Joseph Carl Wulff, boende Hjørnet af Rosengade og Nyegad

BREV TIL: Wulff, Caroline; Wulff, Joseph Carl; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1836-12-18)
Christiansborg , den 18. December 1836 . God Dag igjen, kjære gode Forældre ! Jeg mærkede i Gaar en betydelig Bedring, hvisaarsag jeg resolverede ikke at tage op til Plantagen, thi er min Upasselighed Varsel til den forestaaende Klimatsfeber, saa er det langt bedre, j

BREV TIL: Wulff, Caroline; Wulff, Joseph Carl; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1836-12-19)
Christiansborg , den 19. December 1836 . God Dag igjen, kjære, dyrebare Forældre ! Af min Concert i Gaar blev der Intet paa Grund af et frygteligt Tordenvejr, der trak her lige over Citadellet; det var imidlertid stor Skade, at vi aldeles ingen Regn fik. Her er stor V

BREV TIL: Wulff, Caroline; Wulff, Joseph Carl; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1836-12-22)
den 22. December 1836 . God Dag igjen, kjære gode Forældre ! Jeg glemte i Gaar at bede Dem om endeligen at besørge mig en Luth herud med det Skib, Grosserer Broberg næste Aar sender herud. Med samme Skib tilbage skal jeg sende 10 Stk. Lulafer Lulafer ͻ

BREV TIL: Wulff, Caroline; Wulff, Joseph Carl; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1836-12-29)
Christiansborg , den 29. December 1836 . Kjære, dyrebare og gode Forældre ! Idag igjen kan jeg ikke nægte mig den Fornøjelse at underholde mig med Dem. Julen, som vi har havt i forrige Uge, har forhindret mig i at skrive paa Brevet. Denne Fest blev ogsaa højtidelighol

BREV TIL: Wulff, Caroline; Wulff, Joseph Carl; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1837-01-10)
Christiansborg , den 10. Januar 1837 . Kjære, dyrebare Forældre ! Idag begynder jeg med at fortsætte min Skrivelse. Et slemt Snit i min højre Tommelfinger har i de sidste Dage forhindret mig i at skrive, og jeg har sagt Dem, at Saar læges kun langsomt her i Landet.

BREV TIL: Wulff, Caroline; Wulff, Joseph Carl; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1837-01-23)
Christiansborg , 23. Januarii 1837 . Mine kjære, dyrebare Forældre ! Aldeles intet er forefaldet her, siden jeg sluttede mit Brev. Dog, det er sandt, vores kjære Gouvernør har i 8 Dage været meget syg og haardt angreben; dog Gud være lovet, han er nu idag paa Benene i

BREV TIL: Wulff, Caroline; Wulff, Joseph Carl; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1837-02-08)
Christiansborg , den 8. Februar 1837 . Kjære, gode Forældre ! Idag maa jeg igjen underholde mig lidt med Dem, fra hvilken Glæde jeg i en 14 Dage er bleven afholdt, og hvortil Aarsagen har været, at jeg i de sidste 8 à 10 Dage har været slemt angreben af Gigt i Hoved,

BREV TIL: Wulff, Caroline; Wulff, Joseph Carl; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1837-02-19)
Christiansborg , den 19. Februar 1837 . Kjære, gode Forældre ! jeg nyder idag igjen den Glæde at underholde mig lidt med Dem. Siden jeg sidst tilføjede mit Brev nogle faa Linier, er der ikke passeret noget synderligt. Søndag den 12te var jeg atter til et meg

BREV TIL: Wulff, Caroline; Wulff, Joseph Carl; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1837-03-27)
Christiansborg , den 27. Marts 1837 . Kjære, gode Forældre ! Da Skibet, med hvem dette Brev skal gaa, sejler herfra Africa om en 8 à 12 Dage, saa vil jeg endnu tilføje mit Brev nogle faa Linier og dermed for denne Gang slutte det, med det Løfte, at De med Guds Hjælp e

BREV TIL: Wulff, Caroline; Wulff, Joseph Carl; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1837-07-09)
Citadellet Christiansborg paa Guldkysten af Guinea , den 9. Juli 1837 , Kjære dyrebare Forældre ! Uagtet jeg denne Gang kun har saare Lidet at skrive om, da De maa tilstaa mig, at mit sidste Brev til Dem, kjære Forældre, rent har lenset min Pen, og at jeg Intet kan faa

BREV TIL: Wulff, Caroline; Wulff, Joseph Carl; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1837-07-19)
Christiansborg , den 19. Juli 1837 . Kjære bedste Forældre ! Da mit Brev i Dag afgaar herfra over London med Skibet Africaneren, Capitajn Newman, saa undlader jeg ikke endnu at tilføje samme til behagelig Efterretning, at jeg er, Gud være lovet og takket, rask og vel,

BREV TIL: Wulff, Caroline; Wulff, Joseph Carl; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1837-11-19)
Ursue Negeri, under Fortet Christiansborg paa Guldkysten af Guinea , den 19. November 1837 Forud for dette Brev findes et Brev, dateret „Chr. Castel den 27. August 1837“, til Svogeren Valentin og Søsteren Lene med Lykønskning i Anledning af deres 8-aarige Bryllupsdag. „G

BREV TIL: Wulff, Caroline; Wulff, Joseph Carl; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1837-12-03)
Plantagen de „Forenede Brødre“ , den 3. December 1837 . Kjære gode Forældre ! Det er ikke længere siden end den 20. f. M., jeg nede fra Fortet Christiansborg over London og Kjøbenhavn afsendte Breve til Dem og Hrr. Kammerherren i Viborg; ikke desmindre kan jeg i Dag i

BREV TIL: Wulff, Caroline; Wulff, Joseph Carl; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1838-02-25)
Ursue Negerie, under det danske Fort Christiansborg paa Guldkysten af Guinea , d. 25. Februar 1838 . Dette Brev giver en saa rystende Skildring af, hvad en Europæer maatte lide af Klimatsygen paa Guldkysten, at det til Trods for Gentagelser, som Wulff tilskriver sin svækkede Hukommelse,

BREV TIL: Wulff, Caroline; Wulff, Joseph Carl; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1838-05-22)
Ursue Negerie under det danske Fort Christiansborg paa Guldkysten af Guinea , den 22. Maj 1838 . Kjære, gode og bedste Forældre ! Denne Gang har jeg gaaet i flere Dage og raadført mig med mig selv, om jeg skulde skrive hjem eller ej. De vil ikke finde det saa underli

BREV TIL: Valentin, Isaac; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1838-08-12)
Mellem (Brevene til forældrene findes følgende Skrivelse til Svogeren valentin . Ursue Negerie, under det danske Fort Christiansborg paa Guldkysten af Guinea , d. 12. August 1838 . Kjære, gode Svoger Valentin ! Denne Gang faar jeg kun Lejlighed at tilskrive Dig, o

BREV TIL: Wulff, Caroline; Wulff, Joseph Carl; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1839-02-03)
Paa Guldkysten af Guinea , den 3. Februar 1839 . Mine kjære, gode og dyrebare Forældre l Siden jeg sidst har ladet høre fra mig, som var den 8. Oktober f. A. Et Brev til Svogeren J. W. Behrens, som ikke gengives. , har jeg modtaget den 12. Oktober 1838 en Pakke Breve

BREV TIL: Wulff, Caroline; Wulff, Joseph Carl; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1839-05-14)
Christiansborg Fort den 14. Maj 1839 . Kjære og bedste Forældre ! Jeg kan ikke lade den gode Lejlighed være uafbenyttet; men jeg ved sandeligen heller ikke oprigtig rigtig talt, hvad jeg skal male Papiret fuldt med. Her er saa at sige Alt ved det gamle; thi De ved ven

BREV TIL: Wulff, Caroline; Wulff, Joseph Carl; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1839-07-28)
Hovedfortet Christiansborg paa Guldkysten af Guinea , den 28. Juli 1839 . Mine højtelskværdige og dyrebare Forældre ! Naar Lejlighed byder sig til Europa, saa har man sjelden sine Breve færdige; thi saadant opsættes fra den ene til den anden Dag og fra den ene Uge til

BREV TIL: Wulff, Caroline; Wulff, Joseph Carl; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1840-01-19)
Hovedfortet Christiansborg paa Africas Guldkyst, den 19de Januar 1840 . Mine kjære gode Forældre . Jeg ved, at et langt Brev glæder Dem, om endogsaa sammes Indhold er noget tort, og siden jeg sidst skrev Dem, er der ogsaa passeret Et og Andet, som jeg har villet opbe

BREV TIL: Behrens, Jacob Wulff; Behrens, Jette; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1837-04-02)
Hovedfortet Christiansborg paa Kysten af Guinea , den 2. April 1837 . Kjære, gode Svoger Behrens og bedste Jettemor ! Hermed følger et Brev til mine kjære Forældre, som jeg beder Dig, gode Svoger, snarest muligt afsende til dem. Uagtet Brevet er stilet til mine kjær

BREV TIL: Behrens, Jacob Wulff; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1837-05-26)
Fortet Christiansborg paa Africas Guldkyst , den 26. Maj 1837 . Kjære, gode og bedste Svoger Behrens ! — — — Allerede i mit sidste Brev kunde jeg have sagt Dig det, jeg nu vil skrive, men dengang fandt jeg det mindre nødvendigt. Du ved, kjære Behrens, at Gouvernementet

BREV TIL: Behrens, Jacob Wulff; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1837-09-03)
Christiansborg Castell , den 3. Sept. 1837 . Kjære, gode Svoger Behrens ! I Dag afgaar en Del Depescher med Capitajn Sievardt over London til Kjøbenhavn; det glæder mig ved samme Lejlighed at kunne tilmelde Dig, at jeg, Gud være Iovet og takket, endnu befinder mig ove

BREV TIL: Behrens, Jacob Wulff; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1837-11-19/1837-11-20)
Min kjære og gode Svoger Behrens ! Dette Brev er hæftet sammen med Brevet til Forældrene dateret „ Ursue Negerie “, den 19. November 1837 . — — — Her er næsten Alt ved det Gamle, og naar vi naar den 29. i d. M., er det et helt Aar siden, Collegiet har skrevet Brev

BREV TIL: Behrens, Jacob Wulff; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1839-02-03)
Paa Kysten af Guinea , den 3. Februar 1839 . I en Række foregaaende Breve bebrejder Wulff i en naturlig Følelse af Forladthed og Mismod sin Svoger og Familien, at der ikke skrives til ham. Det har „hele Tiden været min Bestemmelse at hæve Correspondancen med hele min Familie.“ —

BREV TIL: Behrens, Jacob Wulff; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1839-03-30)
Hovedfortet Christiansborg , den 30. Marts 1839 . Kjære, gode Svoger Behrens ! Det var mit Ønske denne Gang at skrive Here Breve, men Tiden og Helbredet tildels tillader det ikke. Her er sket en hel Forandring i de sidste 10 á 12 Dage. Vores Gouvernør, Capitajnløjtnan

BREV TIL: Behrens, Jacob Wulff; Valentin, Isaac; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1839-09-22)
Hovedfortet Christiansborg , den 22. September 1839 . Kære Svoger Behrens og Valentin ! Søsteren Helenes Mand, Kjøbmand Valentin. Tiden er mig saa knap og kostbar, at jeg i et Brev maa tale til Eder begge. Den første glædelige Efterretning, jeg kan meld

BREV TIL: Behrens, Jacob Wulff; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1840-06-03)
Hovedfortet Christiansborg, paa Guldkysten, af Guinea , den 3. Juni 1840 . Kære, gode Svoger Behrens ! — — Jeg modtog alle Breve den 4. April d. A., og med en smertelig Stadfæstelse om vor ejegode Konges Død Kong Frederik VI døde 3. December 1839. . Rygtet om Kongens

BREV TIL: Behrens, Jacob Wulff; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1841-06-13)
Hovedfortet Christiansborg , den 13. Juni 1841 . Kjære, gode Svoger Behrens ! Du alene faar denne Gang nogle faa Linier, som Du kan lade cirkulere vidt og bredt til Alle, der endnu bekymrer sig om mig. — Her kom et Skib i Gaar Formiddag, som i Aften afgaar til London,

BREV TIL: Behrens, Jacob Wulff; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1841-07-08)
Hovedfortet Christiansborg , den 8. Juli 1841 . Kjære, gode Svoger Behrens ! Der træffer sig just atter i Dag en god Lejlighed til Hamborg med en Brig fra Flensborg, Capitajn Mohrbutter, som har været herude for at drive Handel, men jeg tror desværre med megen Uheld;

BREV TIL: Behrens, Jacob Wulff; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1841-08-16)
Hovedfortet Christiansborg paa Kysten af Guinea , den 16. August 1841 . Kj ære, gode Svoger Behrens ! Endskjøndt Tiden i Dag er mig yderst knap, thi jeg forsikrer Dig paa, at Forretningerne næsten blive mig uoverkommelige, saa vil jeg dog i Hul og Hast tilmelde Dig,

BREV TIL: Behrens, Jacob Wulff; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1842-01-08)
Frederiksminde , den 8. Januar 1842 . Nu, kjære, gode Svoger Behrens , et glædeligt Nytaar. Det gaar mig alletider saaledes, uagtet jeg véd i flere Uger forud, at der kommer til at gaa Breve herfra, opsætter jeg dog fra den ene til den anden Dag at skrive mine private Breve, og

BREV TIL: Behrens, Jacob Wulff; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1842-04-20)
Frederiksminde under det danske Hovedfort Christiansborg , den 20. April 1842 . Kjære, gode Svoger Behrens ! — — — Kort efter, at jeg sidst havde sendt mit Brev til Dig Et her ikke meddelt Brev af 2. Februar 1842, hvori han beder Svogeren ivrigt virke for, at han kan

BREV TIL: Behrens, Jacob Wulff; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1842-06-11)
Frederiksminde under det danske Hovedfort Christiansborg, paa Guldkysten af Guinea , den 11. Juni 1842 . Kjære, gode Svoger Behrens ! Du maa tro mig, gode Ven, at jeg denne Gang kun har saare liden Lyst at skrive, dels af den Grund, at jeg næsten intet har at skrive

BREV TIL: ukendt FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1842-09-09)
Frederiksminde under det danske Hovedfort Christiansborg , den 9. Septbr. 1842 . Kjære, gode Svoger ! Du faar rigtignok nogle faa Linier denne Gang, men sandt at sige nedskrevne i Vrantenhed over, at Feberen, som jeg desværre har haft siden Nytaar, ikke vil forlade m

BREV TIL: Behrens, Jacob Wulff; FRA: Wulff, Wulff Joseph; (1842-10-27)
Frederiksminde under det danske Hovedfort Christiansborg paa Guldkysten af Africa , den 27. Octbr. 1842 . Kjære gode Svoger Behrens ! Atter i Dag faar Du og Familie nogle faa Linjer for at underrette Eder om, at jeg har det, som jeg har havt det lige fra Nytaar. 14 D

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene