Danmarks Breve

BREV TIL: Jacob Wulff Behrens FRA: Wulff Joseph Wulff (1837-04-02)

Hovedfortet Christiansborg paa Kysten
af Guinea, den 2. April 1837.

Kjære, gode Svoger Behrens og
bedste Jettemor!

Hermed følger et Brev til mine kjære Forældre, som jeg beder Dig, gode Svoger, snarest muligt afsende til dem. Uagtet Brevet er stilet til mine kjære Forældre, saa er det dog til min hele kjære Familie, hvilket jeg desuden har sagt i selve Brevet; Brevet er blevet meget langt og vidtløftigt, hvilket har sin Grund i, at jeg allerede i forrige Aar paabegyndte det, og da de har maattet vente saalænge efter at høre fra mig, saa skal de ogsaa faa et langt Brev for deres lange hafte Taalmodighed. Skylden er ikke min, at de har maattet vente saalænge, s. 246 det var først nu, at Breve herfra blive hjemsendt til Collegiet.

— — — Du har venteligen allerede erfaret i Kjøbenhavn, at vi den 3. November f. A. kom hertil, Alle raske og vel, som vi endnu Alle ere. Ingen af os har endnu haft den frygtede Climatfeber, men vi skrante af og til. Jeg har ondt med at faa min Mave i god Orden, plages meget af Tandpine, og det allerværste er, jeg bliver saa rasende tyk og fed, saa Du nu skulde have ondt ved at kjende mig, imidlertid haaber jeg, Alt vil blive til det Gode; Varmen er jo slemt trykkende, og det uagtet Regntiden allerede ganske ordentlig har begyndt. Gud vil nok bevare mig, og i næste Brev vil jeg haabe at tilmelde Dig, at jeg vel har overstaaet min Climatsyge.

Kjære Behrens, Du maa undskylde mig hos Hr. Professor Jacobsen *) , at jeg endnu ikke kan sende ham de Snegle, han omtalte og ønskede; jeg har talt til Flere derom, men de sige, de ere yderst vanskelige at faa.

— — — Hr. Fuldmægtig Hillerup **) maa Du især bede, han maa undskylde, at jeg denne Gang s. 247 ikke kan skrive ham til, da jeg ikke kan faa flere Breve i Postkassen. Jeg vil derimod bede ham hilse saavel Kammerherrens som Biskoppens Familie mange hundrede tusinde Gange fra mig og sige dem, jeg er rask og vel og lige saa tyk og fed som Justitsraad Vett *) i Viborg.

Din taknemmelige Svoger
W. J. Wulff.

Der gaar det Rygte her, at Kongen er farlig syg.Skriv mig endelig ofte til. **)