Danmarks Breve

BREV TIL: Jacob Wulff Behrens FRA: Wulff Joseph Wulff (1837-09-03)

Christiansborg Castell, den 3. Sept. 1837.

Kjære, gode Svoger Behrens!

I Dag afgaar en Del Depescher med Capitajn Sievardt over London til Kjøbenhavn; det glæder mig ved samme Lejlighed at kunne tilmelde Dig, at jeg, Gud være Iovet og takket, endnu befinder mig overordentlig vel og med Undtagelse af smaa Anstød af Guldsoten slet intet endnu har mærket til den slemme Klimatsyge, og beder mig fremdeies forskaanet for dens Besøg. — Vi alle her s. 251 ere nu temmelig vel og Doctoren og Assistent Herbst atter paa Benene. *) At Doctorens Kone afgik ved Døden efter overstanden Barselfærd, har Du vel erfaret af hendes Familie, med hvilke Du bor i Hus sammen **) . Doctoren var meget haardt angreben og var i flere Dage i stor Fare med at bøde med Livet. Herbsts Sygdom har derimod ikke havt synderligt at betyde. Hans Sygdom bestod mest i Skræk for Klimatet og vel ogsaa i Hjemve. Naar jeg aldrig her paa Kysten maatte faa farligere Sygdomme end den, Herbst indbilder sig at have havt, vil jeg være den Gode mange Tak skyldig og aldeles ikke omtale det.

Vejret her, vil jeg nu haabe, hver Dag vil bedre sig, vi har rigtignok i temmelig lang Tid havt Sinkasue-Vejr, som bestaar i meget tyk og taaget Luft og slem koldt. Der hviler over Alle en gruelig Længsel efter Breve fra Moderlandet. Ingen af os har hørt noget fra Familier eller Collegiet i 9 Maaneder. De sidste Collegie-Breve vare daterede den 29. November f. A., og vi vide ikke, om vi kan vente den glædelige Efterretning om Etablissementets Ophævelse, eller om der sker en Reduction, eller der slet ingen Forandring sker, og muligens Skib atter vil komme til at gaa herud næste Aar med Cargo.

s. 252 — — — For omtrent 12 Dage siden hørte vi her, at den engelske Konge ved Døden var afgaaet. Her blev fra Castellet affyret i denne Anledning 3 Gange 27 Kanonskud. Rygtet gaar her ogsaa, at den svenske Konge er død, men vi mangler officiel Efterretning herom. *)

— — — Handelen er her i denne Tid ikke med det Bedste, paa Grund af de Uroligheder, der i længere Tid har funden Sted her med Negerne oppe i Landet. — Landet her, frygter jeg for, næppe efter Omstændighederne saa snart vil komme i sin gamle Rolighed, tvertimod tror jeg, det vil blive langt værre, og de Danske kun være i liden Anseelse hos Negerne. Omstændighederne herved forbyder Pligt mig videre at omtale. Plantagevæsenet har her ingen Fremgang gjort i dette Aar, og der avles af Tobak og Kaffe langt mindre end i forrige Aar.

— — — Jeg henlever stedse som Din oprigtige og ærbødige Svoger

W. J. Wulff.