Danmarks Breve

BREV TIL: Jacob Wulff Behrens FRA: Wulff Joseph Wulff (1839-09-22)

Hovedfortet Christiansborg, den 22. September 1839.

Kære Svoger Behrens og Valentin! *)

Tiden er mig saa knap og kostbar, at jeg i et Brev maa tale til Eder begge. Den første glædelige Efterretning, jeg kan melde hjem til hele min dyrebare og kjære Familie, er den, at jeg, Gud være lovet og takket, er rask og vel og lever i det Haab snart at maatte høre samme Budskab fra Alle. — Nyhederne, jeg sender denne Gang, ere desværre bedrøvelige. Kysten er i dette Aar saa slem ved os, at meget Gamle neppe kan mindes farligere og usundere Aaringer. Den 18. i forrige Maaned bortrev Døden den fjerde Europæer her paa Fortet siden 18. Marts d. A., nemlig Kammerraad H. A. Gjede, der havde været constitueret Gouvernør her i 5 Maaneder, De maa tro, mine Venner, saadanne fire Dødsfald har rystet os Alle; men saaledes er det gaaet langs hele Kysten, og mange hundrede Blanke ere i dette Aar blevne et Offer for dette s. 260 farlige Klima. I Anledning af denne Forandring har 1. Assistent, Kammerraad Dall, overtaget Commandoen over Etablissementerne som Gouvernør indtil videre, og jeg har overtaget de kongelige Pakhuse, samt i denne Egenskab er 1. Medlem af Raadet, er Incassator og tillige Chef for Hans Majestæt Kongens Slaver og styrer alle Arbejderne her ved Fortet. Desuden er jeg vedblevet at være Skifteforvalter over Etablissementet og Auctionsdirectør i Stervboer, — — — Det kan ikke nægtes, at jeg jo har betydeligt Ansvar, og Embedets forsvarlige Førelse kræver ogsaa Arbejde fra Kl. 6 tidlig Morgen til Kl. 11 sildig Aften. — — — Nu, kjære Behrens, beder jeg Dig atter at gjøre Alt muligt, hvad der staar i Din Magt, og se at udvirke hos Vedkommende, at jeg bliver ansat som virkelig Assistent og Bogholder i nu afdøde Gjedes Sted. Det maa dog virkelig synes Alle, at min Begjæring ikke er ubillig, naar der tages Hensyn til, at jeg nu har opsvunget mig til den højeste Post næst Gouvernørens, og at jeg næste Aar, til den Tid, Bogholderposten skal besættes, har været her i 4 Aar og gjennemgaaet mange haarde, langvarige Sygdomme, men dog alligevel arbejdet til enhver Tid, naar Sygdommen ikke fæstede mig til Lejet.

Din Svoger
W. J. Wulff.

s. 261 Mulatinden Tim-Tam, døbt Sara Malm.
Tegnet af W. J. Wulff.

s. 262