Danmarks Breve

BREV TIL: Jacob Wulff Behrens FRA: Wulff Joseph Wulff (1842-01-08)

Frederiksminde, den 8. Januar 1842.

Nu, kjære, gode Svoger Behrens, et glædeligt Nytaar. Det gaar mig alletider saaledes, uagtet jeg véd i flere Uger forud, at der kommer til at gaa Breve herfra, opsætter jeg dog fra den ene til den anden Dag at skrive mine private Breve, og saa just kommer Skibet og ankrer kun 10 à 12 Timer, og saa skal Alt expederes i en Ruf, saavel offentligt som privat.

Jeg har nu kun Tid i Korthed at melde Dig til videre Efterretning for hele Familien, at jeg den første Dag i dette Aar er flyttet ind i mit nye Hus, et rent Paradis. Jeg vil kun ønske, at Du og min Familie kunde se ind ad Døren til mig og skue, hvor nydelig det ser ud hos mig. I Morgen giver jeg efter Skik og Brug her i Landet et Indtrædelsesgilde, der koster mig over 100 Rbd., men min Stilling byder, at jeg maa gjøre det, og Du kan være vis paa, der kommer til at gaa dygtig til med Glassene, ikke mindre end 10 Sorter forskjellige s. 276 Drikkevarer skal spille i Glassene, og naturligvis vil vi blive muntre.

Forend jeg nu gaar videre, maa jeg bede Dig udsende mig med det næste Skib, som kommer til at gaa herud i Efteraaret, følgende Ting, Alt godt emballeret: 1 smuk mahogny Secretair, som maa være solid og af propert Arbejde; 2 store ovale mahogny Spejle, tykt Glas og ikke for stramt satte i Rammerne, 4 gode, sorte Halstørklæder, Stenen til Huset med Frederiksminde paa og Aarstallet 1840, som jeg allerede forhen har skrevet Dig om, 48 halve Flasker Kirsebærbrændevin af Heerings i Kjøbenhavn, 1 hvid Filthat til mig selv og 1 Do. Do. til en Dreng paa 5 Aar, en lille Pigehat af Straa til et Barn paa 2 à 3 Aar og Legetøj til 2 Børn, hvorfor Du maa kjøbe fra 15 til 20 Rbd.

— — — Du ved, kjære Behrens, at den 3. November d. A. ere mine 6 Aar omme, og vil Gud, rejser jeg herfra næste Aars Februar eller Marts Maaned enten over London eller Amerika, hvortil der byder sig først Lejlighed, men i ethvert Tilfælde kommer jeg over Hamborg. Hjemme kan jeg kun forblive 4 à 6 Maaneder, da mine Forretninger og min lille Handel tillader mig ikke at være længere fraværende. Ja, min gode Svoger, Du skulde se, hvilken Credit man her kan opnaa. Kun redelig og ærlig, saa har man her Credit paa mange tusinde Pund Sterling. Hils mine gamle Forældre s. 277 og den hele Familie, med hvilke jeg haaber næste Aar at genses,

Jeg har set, der er sket mange, mange Forandringer hjemme, og at Salomon *) , min gode, gamle Morbroder, heller ikke er mere til. Ja, kjære Ven, Du vil ogsaa se mig med graa Haar, men det er Climatet Skyld i; men forresten vil Du se en munter Dreng i mig og med Skillinger paa Lommen. Lev nu vel. I skal bestemt snart se Brev igjen.

W. Wulff.