Danmarks Breve

MARTS Mine daglige Optegnelser hav...

s. 235 MARTS

Mine daglige Optegnelser have ligget stille i en temmelig lang Tid paa Grund af en meget stærk Tandpine, der tvang mig i næsten 14 Dage at holde mig inde og holde Sengen de 2 Dage. Paa disse to Dage var Smerten rasende, og jeg havde hverken Ro Nat eller Dag. Hvad der er foregaaet uden for min Bolig, ved jeg kun saare lidt om. Heden har været meget stærk; enkelte Gange have vi haft Regn. Skibssejladsen har kun været ubetydelig i den sidste Tid. Den sidst omtalte franske Skibscapitain er bleven helbredet og afsejlet. Gouvernøren tog i forrige Uge op til den kongelige Plantage og er der endnu. Paa Rheden ligger kun for Tiden en Engelskmand og en Portugiser. Medens min Tandpine stod paa, kom Maven ogsaa i Uorden, dog kan jeg ikke noksom rose vores Doctor for hans omhyggelige Omsorg s. 236 for mig, og for de mange Midler han anvendte for at lindre mine Smerter. Det er kun stor Skade, at vi ingen Igler have her. En Neger blev sendt for 8 Dage siden en 3 Mile ind i Landet for at hente nogle Igler, men er endnu ikke vendt tilbage. Atter har jeg maattet miste een af mine Fortænder. Idet Doctoren skulde trække den ud med Tangen, gaar den over, og Roden blev siddende og sidder endnu. Smerterne vare grusomme. Hele Ansigtet ophovnede, og det venstre Øje stod meget i Fare for at gaa i Løbet i Anledning af Operationen; i 2 Dage var Hævelsen saa stærk, at Øjet ikke kunde aabnes, og det var en Umulighed for nogen at kende mig. En stærk Hovedpine ledsagede Tandpinen, og der var Frygt for, at Hævelsen skulde beskadige Hjernen og gjøre en Ende paa mig. Jeg nægter ikke, at jeg denne Gang var mere frygtsom for Livet, end da jeg havde Klimatsygen, fordi her er saa talrige Exempler, at Tandpine alene har dræbt Folk, som vel sagtens altsaa maa være meget farlig i et Klima som dette. Flere Nætter maatte jeg vandre paa Gulvet uden Søvn. 20 Draaber Opium blev forgæves anvendt en Aften, en anden Gang ligeledes forgæves 25 Kampherdraaber og 1 varm Kop Thevand; men hverken Søvn eller Sved indfandt sig. Endnu har jeg nogen Hævelse, hvor Tandstumpen sidder, og i Stedet for Kul, som jeg hver Dag har brugt at gjøre Tænderne rene med, s. 237 bruger jeg nu Tobaksaske. Det er en slem Vansir hos en ung Mand at maatte afse 2 Fortænder, de saakaldte Øjentænder. Aber da hilft kein Maulspitzen.

Det er meget varmt. I forrige Nat havde vi en meget god Regn og kjølig Luft. Alt er nu saa grønt heromkring, saa man kunde fristes til at tro, at være i Danmark i Midten af Maj Maaned, men Varmen siger os derimod, vi ere under Linien.

Paa mine gamle Forretninger har jeg atter begyndt. Vejret er meget farligt, snart 38 à 40 Graders Varme, snart meget koldt, og det truer stærkt med Regn. Jeg glemte at fortælle, at medens jeg var syg, fik 4 Negerforbrydere Stryg paa Jomfruen, som er den allerstrængeste og værste Straf, en Neger kan blive opvartet med.

Vejret er farligt for Sundheden, snart en utaalelig Hede, snart Regn og Kulde. Personalet skranter saa smaat ved Forandringen. —

Den engelske Bark lettede. Doctoren maatte i Dag tage op til den kongelige Plantage, hvor Gouvernøren efter Rygtet skal være temmelig syg. Det er aldeles ikke at undre over, da han saa rasende har svækket sit Helbred ved stærke spirituøse Drikke. Rygtet gaar i Dag, at tvende fjendtlige Negerpartier skal i Krig i disse Dage paa dansk Territorium.

Her forefalder Intet, som kan have Interesse for Fraværende. Vejret forandrer sig 10 Gange i s. 238 et Døgn, som gjør, at Alle uden Undtagelse befinde sig ilde, og Mange lide af Øjensyge. — I Dag regnede det fint hele Dagen. I Gaar øvedes Soldaterne i at skyde til Skive med Kanoner, og Udfaldet lod se, at Afrikaneren har et godt Sigte. — I Dag har vi en meget stærk Harmetanvind, som er noget ganske usædvanligt at have i denne Maaned. Til Middag spiste jeg hos Kammerraad Dall, hvoriblandt Nogle af Hofraad Hambroes i Kjøbenhavn nye opfundne Ting, der bringes herud i tilloddede Blikdaaser, og ere ligesaa friske og velsmagende, som i Europa. —

Da Guinea var dansk.

16

Lettede en portugisisk Brig, og til Ankers kom en engelsk Do. — Vejret er endnu meget foranderligt og højst usundt. I Aften Kl. 9 kom der Bud fra Doctoren paa den kongelige Plantage, at Gouvernøren var saa slet, at han næppe levede Natten over. —

Kl. 10 kom Doctoren med Gouvernøren som Lig. Flaget blev strax hejset paa halv Stang og et Kanonskud affyret. Han døde om Morgenen Kl. 5½ efter nogen Stønnen; men forresten har han ligget i en Dvale i næsten 14 Dage. Drik og Ærgrelser har lagt ham i Graven. Hele Dagen har Negerinder og Mulatinder grædt over hans Lig og vedbliver dermed hele Natten. Hans Lig blev obduceret for muligen at spore Gift, men deraf var aldeles intet Spor. Kl. 4 om Eftermiddagen blev holdt Raadsforsamling. 1ste Assistent s. 239 overtog Gouvernørposten, 2den Assistent Pakhusforvalterembedet, og jeg overtog Bogholderiet, samt tillige Auctions- og Skifte-Forvalter-Embederne, samt Notarius publicus. Pakhusforvalter-Embedet blev mig tilbudt; men af Grunde vilde jeg ikke modtage det og gav derfor heller Slip paa flere hundrede Rigsbankdaler om Aaret. —

Min Gage er nu indtil videre 1120 rbd. Sølv om Aaret og nogle Sportler. Men Gud maa vide, om jeg nogensinde faar eller beholder Embedet længere end til Efteraaret 1840. — Om Gouvernøren kunde siges meget; men derfra vil jeg nu afholde mig; han er død, og hvor existerer et Menneske uden Fejl. —

Som Skifteforvalter i afdøde Gouvernør Mørchs Bo har jeg haft megen Løb i Formiddags, for at udlevere et og andet til hans Begravelse. Kl. 5½ Eftermiddag blev han stedet til Jorden med et Ligfølge, foruden Fortets militaire Personer, af 18 Personer. — Den Afdøde havde i et Brev, der fandtes i hans Gjemmer, frabedet sig anden Ligfølge end Fortets Betjente, dog indfandt Folk sig alligevel. 15 Kanonskud blev givet fra Fortet, og hele Byen skjød i denne Anledning med deres Flinter. Da han var i sin Grav, blev Flagene atter hejsede paa hel Stang, og den Musik, der fra Fortet havde blæst Psalmer ud til Kirkegaarden, spilte en munter Marsch tilbage, og derpaa var hele den Sorg forsvunden hos Alle. Jeg har aldrig s. 240 set saa stor en Negerforsamling som den i Dag. Da Mørch ikke efterlader sig Formue, er det slet ikke behageligt at være Skifteforvalter i hans Bo; thi hans Familie gjør vistnok Regning paa flere tusinde Rigsbankdaler, hvilke han ogsaa burde eje, naar han ikke havde ført saadan ravgal Husholdning og ladet sig bortrane og narre uden Grændser. Fred være med ham.

16*

I flere Dage har jeg været upasselig og har derfor i Dag maattet tage Salt. Nu i Aften er det noget bedre med mig. Gulsoten besøger mig ofte, og Vejret er højst farligt. Til Ankers paa Rheden i Dag kom 2 Skibe. Næsten Alt gaar nu ved det Gamle med Hensyn til Forretningerne.

Registrerede jeg Gouvernør Mørchs Efterladenskaber og havde megen Ulejlighed at faa Alt ordnet. —

I Dag frasagde Gouvernør Dall sig Commandoen, og samme overtoges af 2den Assistent Gjede. — Den nye Gouvernør og Raadet, hvoriblandt nu min ringe Person, forkyndte hele Besætningen, hvad Forandringer var sket. Alle Kjøbmændene og Honoratiores tømte et Glas paa den nye Gouvernørs Velgaaende, hvorpaa 15 Kanonskud lød fra Fortet. —

Jeg er beskæftiget med Mørchs Bo hele Dagen som Skifteforvalter og har meget Arbejde saavel dermed som med Bogholder-Forretningerne.

— Flere Skibe ere komne og gaaede, men derpaa s. 241 lægger jeg nu ikke Mærke mere. — I Anledning af Forandringen er en Underofficer Autrup, der sidst udkom med det danske Skib, bleven constitueret surnummerair Assistent.

Da Forretningerne vælte sig ind paa mig fra alle Kanter, maa jeg tage hele Aftenen til Hjælp; hvisaarsag denne Dagbog falder mig lidt besværligt fra i Dag at fortsætte, og da den i Grunden slet ikke kan blive til synderlig Interesse, saa endes den for denne Gang, og skulde Du, Lene, more Dig med den et Par Timer, saa er Hensigten opnaaet, og det vil en Gang, om Gud lader mig leve, glæde mig at høre, at Du maatte af Fortællingerne faa Afsky for Guinea og forbyde dine Børn og Børnebørn at sætte en Fod i Africa.

Wulff.

s. 242