Danmarks Breve

Fra den anden Side - Nogle breve fra Amerika

Brevudgiver:
Karl Mantzius, 1860-1921
Udgivelsessted:
København

Tekst før brevene

BREV TIL: ukendt FRA: Mantzius, Karl; (1916-11-uu)
INTRODUKTION New York , Novbr. 1916 . Kære Ven! Efter disse fortrolige Bemærkninger skal jeg gerne forsøge paa „at fortælle lidt om Forholdene“ her, som du skriver. Nu ved jeg ganske vist ikke præcist, hvad du forstaar ved „Forholdene“. Her er jo unægt

BREV TIL: ukendt FRA: Mantzius, Karl;
DET NYESTE NEW YORK Kære Ven! Hvis du som jeg skulde være saa uheldig at komme første Gang til New York paa en Regnvejrsdag, vil jeg anbefale dig at anvende denne paa samme Maade, som vi gjorde. Det regner ikke meget i New York og ikke længe ad Gangen. Ve

BREV TIL: ukendt FRA: Mantzius, Karl; (1917-01-uu)
MAD OG MENNESKER New York , Januar 1917 . Jeg ventede det Spørgsmaal af dig, min kære Direktør, og du er ikke den første, af hvem jeg har faaet det: „Kan man faa nogen god Mad derovre i Amerika?“ Spørgsmaalet er mig ubehageligt. Ikke blot fordi jeg fin

BREV TIL: ukendt FRA: Mantzius, Karl; (1916-12-uu)
PRÆSIDENT-VALG New York , Decbr. 1916 . Kære Ven! Vær dog ikke saa naiv at tro, at election-day er den Dag, da Staternes Præsident bliver valgt. Valgdagen er en hvert fjerde Aar tilbagevendende Folkeforlystelse, hvor man for en Dag lægger al Tanke paa

BREV TIL: ukendt FRA: Mantzius, Karl;
AANDELIGT LIV New York . Kære Ven! Hvorfor netop Du søger Underretning om det aandelige Liv i New York, staar mig ikke rigtigt klart. Hjemme i Danmark har Din Interesse for den Art Luksus, oprigtig talt, aldrig forekommet mig brændende. Jeg fo

BREV TIL: ukendt FRA: Mantzius, Karl; (1917-uu-uu)
KUNST New York , 1917 . Saa snart en amerikansk By har naaet en vis Størrelse og en vis Anseelse, maa den have sit Kunstmuseum, sit offentlige picture gallery med de behørige Rembrandter, Rubenser, Tizianer, Velazsquez’er, Reynolds’er, etc. Malerisamlingen komme

BREV TIL: ukendt FRA: Mantzius, Karl; (1917-01-uu)
TEATRE New York , Januar 1917 . Du synes at forvente, at jeg i min Egenskab af Teatermand skulde tilskrive dig noget fornuftigt om amerikanske Skuespil og amerikansk Fremstillingskunst. Jeg vilde gerne føje dig, vidste jeg blot, fra hvilket Synspunkt jeg skulde

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt
MERE OM TEATER 1. For halvandet hundrede Aar siden skrev Lessing om det mislykkede Forsøg paa at stifte en „national“ Skueplads i Hamburg: „Hvilket naivt Indfald at skaffe Tyskerne et Nationalteater, da vi Tyskere endnu ikke er nogen Nation!“ Hvis de Forenede

BREV TIL: ukendt FRA: Mantzius, Karl; (1917-01-uu)
SAN FRANCISCO Jan. 1917 . Kære Ven! Jeg kom til San Francisco Nytaarsnat Kl. 1. Vi skulde have været der Kl. 9½ efter Fartplanen; men de amerikanske Jernbaneselskaber synes at have indgaaet en Overenskomst — er det ikke det, man kalder en trust? — om ikke under nogen Om

BREV TIL: ukendt FRA: Mantzius, Karl; (1917-01-uu)
REJSER Santa Fé-Ekspressen , Januar 1917 . „Hvad synes De saa om vore Jernbaner?“ det er det sædvanlige Spørgsmaal, man faar i amerikanske Familier, naar man lige kommer fra en længere Rejse. Og Spørgsmaalet gøres med smilende, rolig og sikker Forventning om at

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt
GENNEM CALIFORNIEN Hvor de gamle, missionerende Munke i sin Tid opslog deres Boliger, kan man være vis paa, at der er smukt og godt at være. Om deres gejstlige Virksomhed har været til saa stor Velsignelse for den oprindelige Befolkning, som de selv tror, er jeg ikke kompetent ti

BREV TIL: ukendt FRA: Mantzius, Karl; (1917-03-uu)
HJEMREJSE Atlanterhavet , Marts 1917 . Det var den 1ste Februar Kl. 9 om Morgenen. Vi havde været tidlig oppe og gjort Bagagen færdig. De skinnende røde Sedler med Paaskriften „Hellig Olav“ i kulsort var klæbet paa de gule Kufferter, og alle vore ti Kolli blev s

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene