Danmarks Breve

KARL MANTZIUS SKUESPILKUNSTENS HIST...

s. 119 KARL MANTZIUS
SKUESPILKUNSTENS HISTORIE

VI. BIND

KLASSICISME OG ROMANTIK (I — III)

Pris: 13 Kr. 50 Øre.

Det har været Dr. Mantzius’ Opgave med sit Værk „Skuespilkunstens Historie“ at give en Skildring af det Grundlag, paa hvilket det moderne Skuespil hviler. I „Klassicisme og Romantik“, der læses som et selvstændigt Værk, naar Forfatteren i sine Skildringer op til Midten af sidste Aarhundrede, hvor Historie holder op, og Selvsyn, Selvoplevelse begynder. Det falder i tre Dele, af hvilke den første omhandler den engelske Scene efter Garrick og bringer Biografier af Sheridan, Kemble, Kean, Mrs. Sarah Siddons o. fl. Anden Del fører os til Frankrig og fortæller om Teatrets Kampe og Vanskeligheder under og efter Revolutionen, om den store Talma og hans Venskab med Førstekonsulen, om den berømte Primadonna Mlle Mars, om Victor Hugo og hans Tolkere. Endelig omhandler tredie og sidste Del den tyske Scene og i første Række Teatret i Weimar under Goethes Ledelse, som repræsenterede Klassicismen, og saa senere den romantiske Skole og Burgteatret i Wien.

Prof. Otto Borchsenius skriver i „København“:

„Dr. Mantzius’ Teaterværk vil blive staaende i vor Litteratur som et Kildeskrift. Den lige saa underholdende s. 120 som lærerige Fremstilling vil fremdeles yderligere vinde Forfatteren mange Læsere og Venner udenfor de egentlige faglige Kredse.“

„Aftenposten“, Kristiania, skriver:

— „Fordi Dr. Mantzius ikke bare er en vidt belæst theaterhistoriker, men selv scenekunstner af desværre kun altfor sjelden rang, faar hans verk et personligt præg, der virker pikant og tillokkende, som naar døren til et hemmeligt rum aabnes. Det er en stor behagelighed, naar da ikke alene nysgjerrigheden tilfredsstilles, men man tillige indenfor terskelen finder en rigdom af aandfuldhed og skarpsindighed, som rammer med den sikkerhed, som bare det selvoplevede og det gjennem mange aar erfarede kan give.“