Danmarks Breve

Breve fra og til C. Hostrup

Brevudgiver:
Christiane Georgine Elisabeth Hostrup, 1832-1903
Udgivelsessted:
Kjøbenhavn

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1838)
C. Hostrup til L. Mynster . 1838 Jeg har ikke brudt mit Løfte om at komme snart igjen; i Fredags Aftes Kl. 7 stilede jeg hen imod din Port, men der skinnede intet Lys fra dit Vindue. Formodentlig var du Gjæst hos Videnskabernes Selskab, der holdt

BREV TIL: Mantzius, Kristian Andreas Leopold; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1841-02-18)
C. Hostrup til Kr. Mantzius . Den 18de Februar 1841 Du Usynlige, Ufattelige, Urimelige! Hvis du skulde kunne huske, at jeg existerer endnu (du kan see Underskriften, hvis du har glemt min Skrift), saa vilde jeg tilstille dig følgende Epi

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; (1842-01-27)
L. Mynster til C. Hostrup . Den 27de Jan. 1842 , Christian Hostrup! min kiere gamle Ven! hvorfor ere dog alle Ord imellem os døde hen? Hver Gang Tilfældet fører os i hinandens Nærhed, da troer jeg at læse i Dine Øine, og Du læser vist ogsaa i mine, at de giensi

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1842-03-19)
C. Hostrup til L. Mynster . Den 19de Marts 1842 Min kjære, kjære Ven! Saa har du dog ikke glemt mig! Vel vidste jeg, at mit Navn ikke var udslettet af dit Hjerte, at du nok for de venlige Minders Skyld vilde følge mit Liv med Interesse, men jeg ha

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1842-08)
C. Hostrup til L. Mynster . Aug. 1842 . — — Rejsen til Byen blev ikke nær saa trættende, som jeg havde ventet. I Nærheden af Roeskilde Kro fik jeg mig anbragt paa en tohjulet Gumpekjærre med en Bonde som Kudsk og et Lam som Passageer. Efter en Miils Skumpien i

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; (1842-08-11)
L. Mynster til C. Hostrup . Roeskilde , den 11te Aug. 1842 – – Oehlenschläger har giort Roeskilde en Visit i disse Dage. Han var meget tilfreds med Mantzius, men dog især i det Comiske; han fandt, at han fremsagde Giulios Rolle meget godt, men ha

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; (1842-08)
L. Mynster til C. Hostrup . Roeskilde , Aug. 1842 — — Jeg føler naturligviis meget godt det Eensidige i, hvad jeg skrev om Digterne, skiøndt Alt, hvad jeg skrev, var Alvor. Prædicatet «stakkels» kan kun passe paa de reflecterende mellem dem, ikke

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1842)
C. Hostrup til L. Mynster . 1842 Jeg har i mange Dage gaaet og ønsket, at jeg kunde komme til at skrive til dig, men mine Dagforretninger ere blevne forøgede med nogle kjedelige mathematiske Informationer (du veed maaskee ikke, at jeg er et lille

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; (1842)
L. Mytister til C. Hostrup . 1842 Kiere Christian! Du gaaer rimeligviis i disse Dage i idel Patriotisme, — det faldt mig først ret ind, da jeg igaar Aftes hos Pedrin fik fat i en Mængde Blade. Og jeg gik hiem med den Følelse, at Du dog n

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; (1842-12-26)
L. Mynster til C. Hostrup . Anden Juledag 1842 — — — Gid Du — naar Du fik Tid — vilde forsvare mig Demokratiet, som Du forsvarede den skandinaviske Forbindelse. Hvad jeg hader hos de Liberale, er ikke — som Du lod til at troe, hvilket i Grunden k

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1837/1892)
C. Hostrup til L. Mynster . Uden Datum . Hvorfor kan jeg aldrig blive forelsket? Jeg har nu dog naaet en antagelig Alder, jeg har mere end nok af Kjød og Blod, og jeg har vel ogsaa ligesaa megen Følelse, som de fleste Forelskede. Og dog er jeg aldrig engang ko

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; (1819/1879)
L. Mynster til C. Hostrup . Uden Datum . Kun til et lille Svar har jeg Tid og Lov, men haaber paa dig selv i Eftermiddag. Jeg har oftere været saa dristig at finde en Lighed i adskillige Henseender imellem os to, og jeg finder mig bestyrket heri ved, at jeg kan

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1843-12-31)
C. Hostrup til L. Mynster . Nytaarsaften 1843 Jeg faaer ikke Lejlighed til at besøge dig idag, og vil derfor sende dig en trykt Hilsen, en — maaskee (jeg veed ikke ret) daarlig Sang Hvis jeg nu kunde rette paa den. skulde den blive meget bedre. ,

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; (1844)
L. Mynster til C. Hostrup . En Aften hos Oehlenschläger efter Gjenboernes Opførelse i Studenterforeningen. 1844 Oehlenschläger (til L. Mynster). Hvad er det, de har havt for i Studenterforeningen? De har jo havt fat paa et Arbeide af Andersen, som end

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1844-11-16)
C. Hostrup til L. Mynster (i Berlin ). 16de Novbr. 1844 Tak for dit Brev, som jeg modtog paa Kokkedal sidst i forrige Uge. Jeg har imidlertid haft Flyttevrøvl og sidder da nu i Raadhuusstræde i et meget lille, men ganske fredeligt og hyggeligt V

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1844-12-14)
C. Hostrup til L. Mynster . 14de December 1844 — — Sandelig, jeg har ikke anseet din Sygdom for Indbildning. I dit Sted vilde jeg gjøre mere for Legemet, der dog ikke er et værdiløst Kar, fyldt med Aanden, men den nødvendige Yderside af hele Menne

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Plough, Parmo Carl; (1845-01)
C. Ploug til C. Hostrup . Januar 1845 Kjære Ven! Vi have gjort Regning paa, at Du nok vilde skrive en Vise til den nordiske Højtid paa Mandag. Grunden, hvorfor jeg meddeler Dig dette Ønske saa sildig, er, at det ikke var bestemt, om Clau

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1845-01-21)
C. Hostrup til L. Mynster . 21de Januar 1845 Jeg skulde dog fortælle dig lidt om de sidste mærkelige Begivenheder. Det gamle Studenterliv har igjen begyndt at slaa Kløer i mig. Lige før Junl bragte vi Professor Clausen, Danskhedens Forsvarer, et

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1845-02-13)
C. Hostrup til L. Mynster . 13. Febr. 1845 Denne Dag skal dog ikke gaae hen, uden at der er vexlet et Ord imellem os. Du veed vel, at det er Edvard Blacks Fødselsdag. Det greb mig forunderligt, da jeg idag læste et lille Stykke i den «Berlingske»

BREV TIL: Mantzius, Kristian Andreas Leopold; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1845-03-06)
C. Hostrup til Kr. Mantzius . Kbhvn . 6te Marts 1845 Min berømte Ven! Jeg kan hverken skrive Komedier eller Breve i Vinter i et uhyggeligt Hul med kun 5 Alens Udsigt, uden Sofa til at drømme i, uden Plads til at gaae et Skridt uden at t

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1845-03-18)
C. Hostrup til L. Mynster . Kbhvn . 18. Marts 1845 . Tilfældige Omstændigheder har forhindret, at mit Brev indtræffer din Fødselsdag, men det skulde dog betyde en Gratulation, og for en saadan maa du tage det. Jeg har ikke i mange Vintre haft saa lidt Ro og Ho

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1845-07)
C. Hostrup til L. Mynster . Kokkedal , Juli 1845 Et alvorligt Ord vilde du have, men i dette Øjeblik har jeg det ikke. Der er kun een Tanke, der fylder mig, den samme, der nu lever i hele Landet, fordi den i disse Dage har gjort Undergjerninger,

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1845-09-12)
C. Hostrup til L. Mynster (i Neapel). Kokkedal , 12te Septbr. 1845 Jeg veed nok, at du i dit Hjerte bebrejder mig min lange Tavshed, men vidste du, hvor meget jeg har haft at drages med, saa forstod du mig bedre. Jeg er nu gjennem megen Vaklen o

BREV TIL: Mantzius, Kristian Andreas Leopold; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1845-11-02)
C. Hostrup til Kr. Mantzius . 2den November 1845 Du har gjort en god Gjerning med dit sidste Brev; det var et Ord fra min gamle Kr. Mantzius, som jeg saa tidt i den senere Tid har maattet frygte, at baade du og jeg havde tabt. Det har gjort mig on

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1846-05-08)
C. Hostrup til L. Mynster . Kokkedal . Store Bededags Morgen 1846 Kjære gamle Ven! Jeg maa dog lade dig see, at jeg endnu er i Live og ikke har glemt dig. Hvorledes jeg har det, er ikke sagt med faa Ord. Isen er brudt — «Gjenboerne» og

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1846-07-04)
C. Hostrup til L. Mynster . Kokkedal . 4de Juli 1846 Tak for den smukke Prædiken! Jeg har læst den atter og atter med forøget Glæde og stadig fornyet Opbyggelse, og jeg har følt den store Betydning, det har, at Prædikanten selv kjender og har gje

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1846-07/1846-12)
C. Hostrup til L. Mynster . Kokkedal , Efteraaret 1846 Tak, min kjæreste Ven, for dit Vennebrev, der gik ligesaa varmt til Hjertet, som det kom derfra. Din Prædiken glædede mig overordentlig, ja, den vakte en lønlig Sorg i mig over, at jeg ikke

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1847-04-27)
C. Hostrup til Ingemann . 27de April 1847 Atter maa jeg besvære Etatsraaden med et Brev, men denne Gang er det i en Sag, hvori jeg forud veed at turde regne paa Deres Deeltagelse. En af mine Bekjendte, Gerson, udgav til for et Par Maaned

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1847-04-29)
C. Hostrup til Ingemann . D. 29de April 1847 Hr. Etatsraad! Maa det være mig tilladt at sige et Par Ord til mit Forsvar. Hvad jeg nu vil sige, er det Samme, som jeg havde tænkt at bemærke i Fortalen til Gjenboerne, naar det engang blev t

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1847-04-30)
Ingemann til C. Hostrup . Sorø . 30te April 1847 Det var mig meget kjært af Deres venlige Svar paa min Bemærkning at see bekræftet, hvad jeg vel havde nogen Grund til at antage, at det efter Deres Mening er Deres «Skomager», men ikke Dem, jeg har

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Andersen Bille , Carl Steen ; (1892-01-11)
Kammerherre Bille til C. Hostrup . Holbæk , n. Jan. 1892 Dette Brev fra en langt senere Tid er indsat her, da det omhandler samme Emne som de to foregaaende. . Hr. Pastor J. C. Hostrup, R. af D. I Deres «Erindringer» S. 140 omtaler D

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1847-09/1847-10)
C. Hostrup til L. Mynster . Vil du endelig have Rundsangen, saa værsgo — her er den i al sin Forsorenhed. Der er forresten forskjellige Udgaver med Variationer efter de forskjellige Kredse, hvor den er benyttet. Rundsang. Ved H.A. Pedersens Fødselsdagsgilde: 26. Sept

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1847-12-14)
Ingemann til C. Hostrup . Sorø , den 14de Decbr. 1847 Uagtet jeg ikke veed, hvorvidt De virkelig kan sympathisere med Grundstemningen i disse Smaafortællinger, og om De muligen med den practisk reelle Tid, hvortil De nærmest hører, skulde tage Fo

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; (1811/1885)
L. Mynster til C. Hostrup . Uden Datum . «Vær blot vis paa, at Du altid gaaer fremad», skrev Du engang til mig, medens jeg var i Berlin; den Gang kunde det neppe giælde, men nu kommer jeg det ofte ihu til min Trøst. Der er vel Mennesker, for hvilke «Lidt efter

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1848)
C. Hostrup til L. Mynster . 1848 Kjæreste Ven! Dine tungsindige Monologer have rørt mig, og hvor megen Ret du har i, at der er stor Forskjel paa os, jeg, som hænger kun altfor stærkt fast ved Jorden, og du, der har saa ondt ved at faa rigtig Fodf

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Andersen, Hans Christian; (1848-12-19)
H. C. Andersen til C. Hostrup . D. 19. Decbr. 1848 Kjære Hostrup! Tak for Deres Bog, det var venligt og smukt af Dem, at De saaledes vilde glæde mig, jeg sætter ret Priis derpaa. Det smukke Vers var mig som en Solstraale, og det er af de

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1849-03-31)
Ingemann til C. Hostrup . Sorø , d. 31. Marts 1849 Kjære Hr. Hostrup! Lad mig med Tak for den venlige Tilsendelse af Deres Sangspil, som jeg med Interesse har læst, og som jeg fornøier mig til engang at see paa Seenen, — bevidne Dem min

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1849-04-11)
C. Hostrup til Ingemann . D. 11te April 1849 Hr. Etatsraad! For det smukke og dybsindige Eventyr bringer jeg Dem herved min hjertelige Tak. Det Synspunkt, hvorfra De heri har betragtet Tidens Yndlingsspørgsmaal, forekommer mig lige saa s

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1849-04-13)
Ingemann til C. Hostrup . Sorø . 13. April 1849 Kjære Hostrup! Efter hiin blodige Explosion Skjærtorsdag Ulykken i Ekernförde Fjord. og under Mareridtet af vort øieblikkelige Tidstryk, kunde man næsten fristes til med en Jean Pauls Hel

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1849-07)
C. Hostrup til L. Mynster . Juli 1849 Nu sidder jeg da igjen i min hyggelige Ro og er godt fornøjet dermed. Dine Kommissioner har jeg udrettet, og i Søndags var jeg hos din Familie. Din Moder var meget bekymret over, at jeg havde forladt dig — nog

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1850-05-31)
J. L. Heiberg til C. Hostrup . 31te Maj 1850 I Anledning af Deres Skrivelse af 17de dennes, undlader jeg ikke at bemærke, at Deres tre Skuespil: Gjenboerne, En Spurv i Tranedands og Intrigerne have — hvad De vistnok selv erkjender — et saa special

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1850-08)
C. Hostrup til Ingemann . August 1850 Hr. Etatsraad Ingemann! For de tilsendte Fortællinger aflægger jeg Dem herved min hjertelige Tak. Navnlig har det smukke lille Maaneskinsstykke glædet mig, hvori de stærke orientalske Farver ere anve

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1850-09-28)
Ingemann til C. Hostrup . Sorø , d. 28de Septbr. 1850 Kjære (Hr. Maa jeg ikke nok udelade det? — det klang mig saa fremmed. ) Hostrup! Det glæder mig at regne Dem til mine velvillige og poetiske Læseres Tal og derved see en aandelig Tra

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1850-11-17)
C. Hostrup til Ingemann . Kbhvn. , d. 17de Novbr. 1850 Deres nye Bog har glædet og opbygget mig. Mod Deres christelige og humane Betragtning af Tidsbegivenhederne ville vistnok de Alvorligere Intet have at indvende, og Grinebiderne, som jo rigtig

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1851-02-10)
Ingemann til C. Hostrup . Sorø . 10. Febr. 1851 Kjære Hostrup! Hermed det Vidnesbyrd, som jeg med megen Fornøielse sender Dem, skjøndt jeg anseer det for overflødigt. Der vil neppe være Tvivl om, at De opnaaer Stipendiet — og jeg veed a

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1851-03-17)
J. L. Heiberg til C. Hostrup . Kbhvn. 17. Marts 1851 Det af Dem indsendte Skuespil «Tordenveir» har vistnok flere gode Sider, og indbefatter baade smukke og underholdende Elementer; men jeg maa dog henstille til Deres egen Overvei

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1851-07)
C. Hostrup til V. Nicolaysen Senere Secretair i det norske Landbrugsdirectoriat ; døde 1892. . Juli 1851 Igaar Aftes Kl. 11 fik jeg dit Brev, og Morgenen efter Kl. 7 staaer jeg allerede ifærd med at svare dig. Ikke blot fordi du

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1851-08-02)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . 2den Aug. 1851 – – Ogsaa jeg har været paa Landet, rigtignok kun tre Miil fra Kjøbenhavn, men paa en dejligt beliggende Gaard (Kokkedal) ved Øresundet, Sjællands Paradiis. Ja, du har vel tidt nok hørt vore Poeter raa

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Wiehe, Michael Rosing; (1851-08-03)
M. Wiehe til C. Hostrup . Fredensborg Slot , d. 3die Aug. 1851 Hr. Candidat C. Hostrup! Omendskjøndt jeg ikke er vis paa at kunne spille Mortens Rolle, og omendskjøndt jeg allerede har lært Skarres Rolle, betænker jeg mig intet Øieblik

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Hauch, Johannes Carsten; (1851-09-06)
C. Hauch til C. Hostrup . Frederiksberg Slot , d. 6te Septbr. 1851 Jeg takker Dem særdeles meget for Deres Bog og for Deres Brev og for den Tillid, De deri viser mig, og jeg vilde troe at have fornærmet Dem, hvis jeg ikke ved denne Leilighed udta

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1851-09-10)
Ingemann til C. Hostrup . 10de Septbr. 1851 Kjære Hostrup! Venligst Tak for «Tordenvejret!» Det ruller hen over en kjendelig dansk Menneskegruppe — og jager Uklarheden og Lummerheden bort i deres Livsdrama. De har med Føie hverken kaldt

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1851-09-29)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . 29de Septbr. 1851 Du skal ret have Tak for, at du ikke bliver kjed af at skrive os til; dine naturlige og hjertelige Breve blive ogsaa altid modtagne med stor Glæde. Jeg haaber nu, at det skal være Alvor med vor Forb

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1851-12-31)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . Nytaarsaften 1851 Jeg saae af Christianiaposten, at du, kjære Ven, som en Helt havde overstaaet Examen, og jeg tænkte allerede den Gang paa strax at udtale min Glæde og Deeltagelse i en Epistel til dig, men saa kom J

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1852)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . Uden Datum. 1852 Kjære Ven! Siden dit sidste kjærkomne Brev (de ere alle kjærkomne) har jeg været bortrejst, ikke til Frankrig eller Italien, men til Maanen, eller hvad det Land hedder, hvor Poeterne aandel

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Hertz, Henrik; (1852-06-02)
H. Hertz til C. Hostrup . Kbhvn. , d. 2den Juni 1852 Modtag min venligste Tak for Tilsendelsen af Deres «Mester og Lærling», hvis Opposition mod den slette Dagspresse maa være enhver Ven af Literaturen velkommen. Som De maaskee veed, har jeg selv

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1852-04-01/1852-10-01)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . Sommeren 1852 — -— Det er forunderligt med denne uendelige Sommer, dejligt, men meget svækkende i moralsk Henseende. Vi leve alle (naturligviis med Undtagelse af Rømer, Voltelen og slige Examensheste) ganske som Sydb

BREV TIL: ukendt FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1852-07-04)
C. Hostrup til en lille Dreng. 4de Juli 1852 Kjære lille Christian! Jeg er lige kommen tilbage fra en lang Rejse. Med 300 svenske Studenter gik jeg ud paa et stort Dampskib, og det foer afsted i en skrækkelig Fart. Først kom vi ud paa et

BREV TIL: Irgens, Anne Lene Johanne; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1852-10-12)
C. Hostrup til sin Moder og sine Søstre . Leipzig . 12. Octbr. 1852 Jeg sidder i Leipzig (i Stadt Rom) og samler sammen paa, hvad jeg har oplevet i disse faa Dage; men saa længe man farer fra Sted til Sted, er der kun lidt at sige, man faaer kun

BREV TIL: Irgens, Anne Lene Johanne; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1852-10-19)
Wien . 19. Octbr. 1852 Min egen kjære Moder ! Skjøndt jeg endnu kun har været lidt over en Uge borte, saa forekommer det mig dog ofte, som om det var et heelt Aar siden, jeg forlod Danmark, men jeg har det godt i alle Maader; — lidt Hjemlængsel kan ikke undgaaes, men

BREV TIL: Irgens, Anne Lene Johanne; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1852-10-28)
Wien . 28. Octbr. 1852 Endnu et Afskedsord skal du faae fra Wien, som jeg forlader paa Søndag Morgen. Jeg længes nu meget efter Afvexling, — man bliver melankolsk af at sidde paa et fremmed Sted saa længe. Vor Rejse gaaer saaledes: Søndag Aften kommer vi til Grätz, hvor vi ligg

BREV TIL: Irgens, Anne Lene Johanne; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1852-11-04)
Venezia . 4. Novbr. 1852 . Søndag Morgen den 31te Octbr. forlod vi Wien og foer afsted paa Jernbane. Efter at have passeret forbi et Sneebjerg, den første Hilsen fra Alperne, bleve vi anbragte i Omnibusser for at befordres over det 4000 Fod høje Pas ved Semmering, en dejlig Vej,

BREV TIL: Irgens, Anne Lene Johanne; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1852-11-11)
Mantua 11. Novbr. 1852 Jeg sidder her i en By, hvor jeg aldrig havde ventet at komme, men jeg er i godt Humør og har gode Rejseudsigter. Onsdag Morgen rejste vi til Verona for der at faae Vetturin til Bologna. Det lykkedes ikke ; den eneste, vi t

BREV TIL: Irgens, Anne Lene Johanne; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1852-11-16)
Florens . 16. Novbr. 1852 For at I ikke skal troe, at jeg er falden i Røverkløer, skriver jeg til eder Dagen efter, at jeg er kommen til Florens. Jeg har lige strax faaet denne By kjær; jeg har her naaet, hvad jeg hele Tiden har længtes efter, men ingensteds rigtig fundet, Somme

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1852-11-22)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . Florens . 22. Novbr. 1852 Kjære Ven! Saa er jeg da virkelig kommen til Italien og til en ny Sommer. Her i Florens har man det endnu skikkelig varmt i en enkelt Sommerfrakke; man sidder hele Dagen for aabne

BREV TIL: Irgens, Anne Lene Johanne; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1852-11-23)
C. Hostrup til sin Moder og sine Søstre . Florens . 23. Nov. 1852 Idag modtog jeg eders Brev fra 3. Nov., og Fru Hauchs fra d. 9. Nov. har jeg allerede faaet for 4—5 Dage siden; der er altsaa aabenbart Uefterrettelighed fra Postvæsenets Side et e

BREV TIL: Irgens, Anne Lene Johanne; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1852-12-06)
Siena . 6. Decbr. 1852 Som I seer, befinder jeg mig endnu i Storhertugdømmet Toskana, og kommer vel neppe til Rom før om en Uge. Eders sidste Brev til Florens fik jeg i Tirsdags (den sidste November) til min store Glæde og Overraskelse. Denne Dag var overhovedet rig paa Begivenh

BREV TIL: Irgens, Anne Lene Johanne; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1852-12-09)
Orvieto d. 9de Decbr . Jeg sidder nu halvanden Dags Rejse fra Rom i denne skidne men maleriske By, i et usselt Hotel (Byens eneste, desværre) og med stor Lyst til at faae Lov at hvile ud snarest muligt. Fra Siena tog vi i Tirsdags den 7de om Morgenen Kl. 4½ og naaede efter et Pus

BREV TIL: Irgens, Anne Lene Johanne; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1852-12-12)
Rom . 12te Decbr . Jeg kom da til Rom uden Uheld igaar Eftermiddags og gik med mine Rejsefæller strax hen til Trattoria, den Restauration, hvor de Danske spiser, hvor jeg traf en heel Flok Landsmænd, samt et Par Svenskere og Nordmænd. Molbech var yderst forekommende, og Magister

BREV TIL: Irgens, Anne Lene Johanne; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1852-12-28)
Rom , 28. Decbr. 1852 Tak for Brevene, som jeg, af lutter Juletravlhed, først nu kan besvare. Juleaften var jeg i Kirken Maria Maggiore, der var smykket og oplyst, og Paven selv holdt Messe. Han blev baaren i en forgyldt Lænestol, og saae meget ynkelig ud derved, og hele Stadsen

BREV TIL: Irgens, Anne Lene Johanne; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1853-01-17)
Rom . 17. Jan. 1853 Vi har i dette Øjeblik et voldsomt Tordenvejr med Skylregn og stærk Scirokko, saa jeg føler Virkningen af den tunge og lumre Luft paa mig selv. Det er en ligefrem uhyggelig Varme, der strømmer Een imøde, naar man aabner Vinduet: varm Regn og varm Blæst, og ma

BREV TIL: Irgens, Anne Lene Johanne; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1853-02-02/1853-02-05)
Rom . 2. Febr. 1853 Nu har jeg da prøvet lidt af Carnevalet, skjøndt rigtignok meget lidt. I Lørdags begyndte det. Fra Kl. 3—5 om Eftermiddagen var Balkoner og Loger fyldte med Damer og Herrer; i Midten af Gaden kjørte to Rækker Vogne, og paa Siderne bevægede sig en Masse Fodgæn

BREV TIL: Irgens, Anne Lene Johanne; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1853-02-10/1853-02-12)
Rom . 10. Febr. 1853 Nu er da Carnevalet forbi, og jeg er i Grunden ganske fornøjet derover, da jeg nu har faaet nok af det. Vi var da til det tidligere omtalte Bal med Herholdt, og det var meget gemytligt, men ikke nær saa morsomt, som det hos Tedeschis. Vi fik for Resten nogen

BREV TIL: Irgens, Anne Lene Johanne; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1853-03-26/1853-03-30)
Rom . Lørdag før Paaske 1853 Efter at have tilbragt Aftenen hos Giornis og faaet min 2 Skillings Pibe stoppet (den har bogstavelig med Rør og Hoved ikke kostet mere) har jeg ikke bedre Underholdning end den, jeg kan faae med jer, skjøndt jeg selv maa tale hele Tiden. Vi har Paas

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Zinck, Otto Christian; (1853-04-05)
O. Zinck til C. Hostrup . 5. April 1853 Kære Hostrup! Jeg har allerede længe havt et Brev liggende til Dig, men ikke faaet det afsted, da jeg ikke havde det sluttet, og heller ikke rigtig vidste, om jeg skulde sende det til Neapel eller

BREV TIL: Irgens, Anne Lene Johanne; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1853-04-10)
C. Hostrup til sin Moder og sine Søstre . Rom. 10. April 1853 Saa kom jeg da virkelig til Bjergene. I Mandags, den 4de April, gik Meyer og jeg ud til Abbediet: Grotta Ferrata, hvor der var Marked. Det var sommervarmt, og den romer

BREV TIL: Irgens, Anne Lene Johanne; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1853-04-19)
Napoli . 19. April 1853 Saa kom jeg da heelskindet til denne Feeverden og det aabne Hav, som jeg saalænge har savnet. Den 13de foer vi (Forchhammer, Kraft, Ravnkilde, Lier, Laurits Meyer og jeg) ud af Porta-Giovanni med Vetturin. Det var et livligt og fortræffeligt Selskab; vi s

BREV TIL: Irgens, Anne Lene Johanne; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1853-04-27)
Napoli . 27. April 1853 . Kjære Moder og Søstre! Neapel er en stor, moderne By, et italiensk Paris med Menneskemylder og Elegants og alt det, jeg ikke bryder mig om, med Undtagelse af en mageløs Beliggenhed. Alt, hvad man søger hernede, er Omegnen, og man lever derfor

BREV TIL: Irgens, Anne Lene Johanne; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1853-05-10)
Chiavenna . 10. Maj 1853 Jeg sidder her ved Foden af Splügen i daarligt Vejr, men er dog glad, thi jeg har gjort en Opdagelse. Hør da: endnu er jeg i Italien, i Kongeriget Lombardiet—Venedig, men paa Mandag den 16de Maj om Formiddagen tænker jeg at være i Kjøbenhavn. Ja, men det

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1853-06-20)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . Kbhvn. 20. Juni 1853 Tusind Tak for dine Breve, kjære Ven! Dit Brev til Neapel har jeg faaet, men desværre hverken Bøghs eller hans Søsters. Jeg skal dog imidlertid søge at faae fat paa dem gjennem m

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Hauch, Johannes Carsten; (1853-08-04)
C. Hauch til C. Hostrup . 4. Aug. 1853 Kjæreste Hostrup! Tør jeg vel anmode Dem om at forespørge Dem hos en Læge (helst hos Dr. Drachmann) eller efter Deres eget Skjøn at underrette os, om det kan ansees som tilraadeligt, at min Kone med

BREV TIL: Mantzius, Kristian Andreas Leopold; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1853-08-05)
C. Hostrup til Kr. Mantzius . 5. Aug. 1853 Efter idag at have faaet dit Brev, gik jeg paa Theater-Kontoret, hvor Chefen sagde mig, at der intet endnu var bestemt om Ferien, men at han ikke tvivlede paa, at den blev forlænget, og at det vilde bliv

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; (1853-08-14)
L. Mynster til C. Hostrup . Roeskilde . 14. August 1853 . Kjære gamle Ven! Menneskene kunde dog saa tidt sende hverandre et Livstegn, hvor de i faa Ord, uden mange Forberedelser, kunne indeslutte Meget; -— denne Tanke blev levende hos mig, da jeg for

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1853-08)
C. Hostrup til L. Mynster . August 1853 . Kjære Ven! Jeg vidste ogsaa, at vi seent eller tidligt maatte mødes igjen, og det var mig en sand Glæde, da jeg fik et Brev med den velbekjendte Udskrift, og større blev den ved de gode Efterretninger om dig;

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; (1853-09-16)
L. Mynster til C. Hostrup . Nestved . 16. Septbr. 1853 . Min kiereste Ven! Inderligt glædede Dit Brev mig; jeg saa tydeligt deraf, at Du holder af mig, og jeg tilstaaer, skiøndt jeg vel vidste, at Du talte godt om mig, var jeg ikke ret vis paa, om Du

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1853)
C. Hostrup til L. Mynster . 1853 Kjære Ven! Den af de Bøger fra de senere Aar, jeg sætter størst Priis paa, er Sibberns Gabrielis anden Deel. Den Humanitet og Modtagelighed for det Gode hos de Forskjellige og indbyrdes Uenige, det Greb p

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1853)
C. Hostrup til L. Mynster . 1853 Kjære Ven! Jeg var ikke saa tydsk, som jeg syntes dig. Af de to omtalte Stykker er der ikke kommet nye Oplag; hele Samlingen er en Forlægger-Spekulation, som egentlig ikke kommer mig ved. Med Hensyn til «

BREV TIL: Richardt, Christian ; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1853)
C. Hostrup til Chr. Richardt . 1853 Smaa Richardt! Min Familie fik i Gaar Aftes en Idee, som de ikke turde give Ord, men jeg har et vist moralsk Mod i slige Affærer. Jeg søgte dig forgjæves i Morges, men skjøndt Papir er et slet Surrogat

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1854-01-03)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . 3. Jan. 1854 . Kjære Ven! Glædeligt Nytaar og Tak for dit Brev! Nordisk Højtid holde vi uden Prunk i Studenterforeningens Sal, men dog aabnes Adgangen for alle Studenter. Jeg skriver formodentlig en Vise, og Ploug og Ric

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; (1854-02-12/1854-02-18)
L. Mynster til C. Hostrup . Nestved . 12. Februar 1854 . Kiere, elskede Ven! Jeg saae dig i Tirsdags gaae mig forbi i Kirken og havde gierne seet dig i Øiet et Øieblik. Candidaterne og Studenterne giorde en smuk Gierning; idetmindste var det det, som

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1854-02-21)
C. Hostrup til L. Mynster . 21. Febr. 1854 . Min Utroskab er dog ikke saa stor som min Tilbageholdenhed. Med en af mine bedste Veninder, som ogsaa har gaaet til Præsten hos din Fader, nemlig Fru Hauch (et af de dygtigste og ærligste Mennesker, jeg kjender), har

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1854-03-04)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . 4. Marts 1854 . Kjære Ven! Den 22de Februar 1854 skete det Mærkelige. Veed du ikke fra Andre, hvori det Mærkelige bestod, saa vil jeg ikke sige dig det, men vist er det, at det skete. Han sagde: «Hvad?» og hun svarede :

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1854-05)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . Maj 1854 . Tak for Gratulationen og dit morsomme Kvad til V. Bøgh. Item fordi du, hvad jeg har hørt af Borgaard, er fornøjet med mit Stykke «Drøm og Daad». Bare I nu kan spille det rigtig godt! Jeg føler selv nu, at det ikke i dr

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1854-05)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . Maj 1854 Tak for Brevet, kjære Ven! Det var et godt Brev, som glædede mig umaadeligt, ikke blot for de gode Efterretninger, men endnu mere paa Grund af din egen venlige og — jeg troer — rigtige Dom over Stykket. Kun

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-05-19)
J. L. Heiberg til C. Hostrup . 19. Maj 1854 Hr. Cand. theol. Hostrup. Da Hr. Phisters Sygdom forhindrede den anden Opførelse af «Drøm og Daad» i Tirsdags, og det var meget uvist, hvor længe denne Sygdom vilde vare, bad jeg Hr. Schneider

BREV TIL: Richardt, Christian ; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1854-05-19)
C. Hostrup til Chr. Richardt . 19. Maj 1854 Signore ! Da jeg i Morgen maa søge at drukne min Sorg over, at jeg bliver et Aar ældre (hvilket da vil finde Sted) i Ladegaardens Bølger, vil jeg bede dig bivaane Højtideligheden samme Aften. S

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1854-05-01/1854-10-01)
C. Hostrup til L. Mynster . Uden Datum. 1854 «Drøm og Daad» bliver nu trykt og vil komme ud i September, og jeg længes efter at kunne sende dig den og faae at vide, hvorledes du synes om den. Første Akt vil sikkert behage dig meest og tredie Akt (

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Mantzius, Kristian Andreas Leopold; (1854-08-10)
Kr. Mantzius til C. Hostrup . Paris . 10. August 1854 Kjære Ven! Tak for Dit Brev, som jeg fik igaaraftes, og som meget glædede og overraskede mig. Naturligvis skulde Du have det bedste Billede. Jeg har ikke Kolera, men har engang imell

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; (1854-08-12)
L. Mynster til C. Hostrup . Roeskilde . 12. Aug. 1854 Kiere Ven! Først skal Du — foruden Tak for det iøvrigt indholdsrige Brev — have Skiænd for Din Mangel paa Brevmoralitet, i at Du ikke bryder Dig om at svare paa det foregaaende Brev,

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1854-08-22)
C. Hostrup til L. Mynster . 22de August 1854 Du skal ingen Undskyldning gjøre for din Stiil; dit Brev fandt jeg meget interessant og Kritiken træffende. Naar du engang imellem, naar betydelige Arbejder fremkom, talte et Ord med, saa vilde du sikke

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; (1854-09-08)
L. Mynster til C. Hostrup . Nestved . 8. Septbr. 1854 Kjere Ven! Til Svar paa dit sidste Brev, som heelt igiennem fornøiede mig, er jeg stemt i Aften til at skrive noget ganske Andet. Jeg er lidt tung om Hiertet over forskiellige Ting:

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1854-09-15)
C. Hostrup til L. Mynster . 15. Septbr. 1854 Kjære Ven! Tak for dit Stemningsbrev! Jeg har selv en Følelse af, at de fleste af mine jævnaldrende Venner ere blevne gamle, og at du og jeg maaskee ere for unge endnu. Fog, som jeg saaledes f

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1854-09-19)
Ingemann til C. Hostrup . Sorø . 19. Septbr. 1854 De har under mit langvarige Revisions-Arbeide med Psalmerne forskaffet mig en livlig Forfriskelse ved Deres «Drøm og Daad», som jeg kun har opsat at takke Dem for, til jeg fik Noget fra Haanden af

BREV TIL: Hostrup, Christiane Georgine Elisabeth; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1854-10)
C. Hostrup til Elisabeth Hauch . Octbr. 1854 — — «Mester og Lærling» lider unegtelig af Mangler i de to sidste Akter, især af for megen Bredde. De tre første Akter, fornemmelig anden og tredie, hører til det bedste, jeg har skrevet, og det hele St

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1854-11-21)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . D. 21. Novbr. 1854 Kjære Ven! Tak for dit Brev, som jeg nok ikke havde fortjent; imidlertid skal jeg nu stræbe at gjøre mig værdig til et nyt. Vi har imod al god Sædvane Vinter i disse Dage, med 1—2 Graders

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1855-03-01)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . 1. Marts 1855 Kære Ven! At de forlangte Manuskripter kom saa sildigt, er ikke nærmest min Skyld. De to af dem — og de, hvorom der fornemmelig kunde være Tale, vare nemlig ude at vandre, og ved Laan og Freml

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; (1855-03-09)
L. Mynster til C. Hostrup . Nestved . 9. Marts 1855 Kiere Ven! Længe har jeg havt Lyst til at skrive Dig til, og i den Tanke, at min tilstundende Fødselsdag kunde foruden mit Brev blive Motiv for Dig til at lade høre lidt om, hvorledes

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1855-03-13)
J. L. Heiberg til C. Hostrup . 13. Marts. 1855 Den mig tilstillede Vaudeville «Feriegjæsterne» har jeg læst med Fornøielse, men skal dog, ifølge Deres egen Opfordring, ikke undlade at gjøre et Par Bemærkninger til Deres nærmere Overveielse.

BREV TIL: Hostrup, Christiane Georgine Elisabeth; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1855-05-03)
C. Hostrup til Elisabeth Hauch Under et Ophold paa Fyn. . Rolighed . 3. Maj 1855 — — Da jeg blev Candidat, tænkte jeg kun paa at blive Præst, skjøndt Maalet stod mig fjernt; jeg var altfor langt tilbage — altfor uklar, og skjøndt

BREV TIL: Hostrup, Christiane Georgine Elisabeth; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1855)
Fra Samme til Samme. Uden Datum 1855 Jeg kommer lige fra Generalprøve paa Studenterkomedien, hvortil jeg havde din Broder Alfred med. Det sidste Stykke, «Familietvist», gaaer særdeles godt; det frygter jeg ikke for, men det første, «Feriegjæsterne»,

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1855-05-16)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . 16. Maj 1855 Kjære Ven ! Jeg lever endnu, det er Svaret paa dit Spørgsmaal til Guldberg — rigtignok som Enkemand, da Elisabeth er rejst med sin Moder til Fyen og nu har været der tre Uger; men jeg har dog g

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1855-06-20)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . 20. Juni 1855 Kjære Ven ! Den 29de Juni agter Undertegnede at indtræde i den hellige Ægtestand. Da en Dame af mit Bekjendtskab, Frøken Elisabeth Hauch, til samme Tid ønsker at gjøre dette afgjørende Skridt,

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1855-06)
C. Hostrup til L. Mynster . Juni 1855 Kjære Ven ! Jeg forstaaer ikke ret dine Betænkeligheder med Hensyn til dit Brev om W. En saadan Analyse om et andet Menneske er man jo nødt til at gjøre for sig selv, og der kan altsaa Intet være til

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Claudi, Julius; (1855-06-27)
J. Claudi til C. Hostrup . Jellinge . d. 27. Juni 1855 Kjære Ven ! Du overraskede mig med Dit Brev, der, som Du siger, var kort, men meget indholdsrigt, og som for mig seer ud som skrevet med en ustyrlig Jubel i Dit Sind, ret som om Du

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; Hostrup, Christiane Georgine Elisabeth; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1855-06-29)
Ingemann til C. Hostrup og Elisabeth Hauch . Til Brudeparret. D. 29de Juni 1855 Sorø. Juni 1855. Blandt de Venner, som den 29de tænker paa Dem med kjærlige Ønsker for Dem begge i en skjøn og velsignelsesrig Fremtid, kommer jeg nu ogsaa med min Lucie, o

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1855-07-07)
C. Hostrup til Ingemann . Hellebæk . 7. Juli 1855 Kjære Hr. Etatsraad! Fra vort Fiskerhuus her ved den dejlige Strand sende de to lykkeligste Mennesker deres hjertelige Tak til det prøvede Ægtepar ved Skovsøen. Den Deeltagelse, som De h

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1855-09-03)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . Rolighed . 3. Septbr. 1855 Kjære Ven! Vær ikke vred over min uforsvarlige Tavshed, — jeg har ikke kunnet skrive før. Eders Telegraph-Depeche var mig et kjært Vidnesbyrd om, at I virkelig holde af mig, I kj

BREV TIL: Plough, Parmo Carl; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1855-09-10)
C. Hostrup til C. Ploug . 10. Septbr. 1855 Kjære Ven! Efterat være kommen tilbage fra mit Landliv, seer jeg mig om efter passende Arbejde. Informationer har jeg allerede faaet nogle af og haaber at faae flere, men jeg havde ogsaa indtil

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; (1855-09-24)
L. Mynster til C. Hostrup . Nestved . 24. Septbr. 1855 Kiere Ven! Kort før Ferien meddeelte Winsløw (som er et prægtigt Menneske) mig Din Prædiken, som ogsaa — om jeg maa sige — næsten overgik min Forventning og ganske syntes mig Roesen

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1855-11-30)
C. Hostrup til Ingemann . 30. Novbr. 1855 Kjære Hr. Etatsraad! Jeg benytter den Lejlighed, som min sidst udkomne Komedie giver mig, til at takke Dem for den Glæde, De har skaffet mig ved Deres skjønne og dybsindige «Tankebreve fra en Afd

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1855-12-11)
Ingemann til C. Hostrup . Sorø . 11te Decbr. 1855 Kjære (Hr.) Hostrup! Det var smukt af Dem, at De vilde sende mig Deres sidste Lunebarn og lade det overbringe mig Deres og Deres Venners Beviis for livlig og venlig Modtagelse af mit Ha

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1857-01-15)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . Silkeborg . 15. Januar 1857 Kjære Ven! Endelig stjæler jeg et Øjeblik for at vise dig, at jeg ikke er uskjønsom mod din venlige Udholdenhed i at skrive til mig. Først og fremmest: til Lykke med Fæstemøen!

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Hauch, Johannes Carsten; (1857)
C. Hauch til C. Hostrup . 1857 Kjæreste Hostrup! Jeg er en stor Synder med Hensyn til Opsættelse i Brevskrivning, hvilket da ogsaa har viist sig ved denne Leilighed ved den lange Tid, jeg har ladet hengaae, uden at besvare Deres venlige

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1857-11-05)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . Silkeborg . 5, Novbr. 1857 Kjære Ven! Naar jeg ikke har skrevet dig til hele denne lange Sommer, saa kunde det synes endnu mere utilgiveligt end min tidligere Brevknaphed, men det er det dog ikke. Nej — si

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1858-01-12)
C. Hostrup til L. Mynster . Silkeborg . 12. Jan. 1858 Kjære gamle Ven! Det sidste Brev, jeg skrev til dig, begyndte saaledes: «Jeg venter ikke noget Svar paa dette Brev, og jeg har da heller ikke fortjent det. Men jeg vil dog ikke have,

BREV TIL: Hauch, Johannes Carsten; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1858-02-22)
C. Hostrup til C. Hauch . Silkeborg . 22. Febr. 1858 Det er en Skam af mig, at jeg endnu ikke har takket Dem for «Kongens Yndling», som jeg har læst med megen Fornøjelse. Det er et smukt Stykke og, hvis jeg ikke seer fejl, et godt Theaterstykke,

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1858)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . Silkeborg . 1858 Kjære Ven! Igaar fik jeg «Hærmændene paa Helgeland» med en venlig Paaskrift fra dig, og jeg takker dig og havde ogsaa stor Lyst til at takke Ibsen for dette mærkelige Digt, som i høj Grad

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Hauch, Johannes Carsten; (1859-03-18)
C. Hauch til C. Hostrup . Kbhvn. 18. Marts 1859 Kjæreste Hostrup. Til at digte noget Nyt har jeg ingen Tid, skjøndt jeg vel har et Emne, der Dag og Nat minder mig om, at det bør udarbeides før min Død; imidlertid, endnu

BREV TIL: Richardt, Christian ; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1859-06-06)
C. Hostrup til Chr. Richardt . Silkeborg . d. 6. Juni 1859 Richardt ! Lakonisk maa man skrive til dig, ellers har du vel ikke Tid til at læse det. Du ventes som min Gjæst med Sangforeningen. Vil du? — ja eller nej! Jeg skal have tre And

BREV TIL: Hauch, Johannes Carsten; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1860-01-09)
C. Hostrup til C. Hauch . Silkeborg . 9. Jan. 1860 Først nu er Elisabeth og jeg, som, naar der er Lejlighed dertil, gjerne læser lidt sammen om Aftenen, komne igjennem Deres nye Fortælling, og næst efter at takke Dem for Modtagelsen af den, skuld

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Krebs, Conrad Peter Julius (C.P.J.); (1860-03-11)
C. Krebs til C. Hostrup . Kbhvn. 11. Marts 1860 Kjæreste Hostrup! Blandt de mange dyrebare Beviser paa Velvillie og Hengivenhed, hvormed mine Disciple, baade de gamle og de unge, glædede mit Hjerte idag for fire Maaneder

BREV TIL: Hauch, Johannes Carsten; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1860-05-10)
C. Hostrup til C. Hauch . Silkeborg , d. 10. Maj 1860 Den Dag, paa hvilken dette Brev kan naae Dem, er efter min Beregning Deres 70de Fødselsdag, og jeg kan ikke lade denne Dag gaae hen uden ogsaa at bede om et Ord med. Jeg hører vist til dem, de

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1860-12-07)
C. Hostrup til L. Mynster . Silkeborg . 7. Decbr. 1860 Kjære gamle Ven! Du skrev ifjor et venligt Brev til mig angaaende mine Smaastykker i «Fædrelandet» og «Kirketidenden», og da jeg ikke havde Tid og Lejlighed til at svare paa det str

BREV TIL: Plough, Parmo Carl; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1860-12-30)
C. Hostrup til C. Ploug . Silkeborg . 30. Decbr. 1860 Kjære Ven! Dit Brev har gjort mig ganske rørt, og jeg vilde ønske, at jeg nu — træt som jeg kommer fra Linaa — kunde finde Ord for, hvor taknemlig jeg er for dit Venskab Dog det vil

BREV TIL: Plough, Parmo Carl; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1861-01-11)
C. Hostrup til C. Ploug . Silkeborg . 11. Jan. 1861 Kjære Ven ! Paa det Brev, som jeg skrev til dig den sidste Dag i det gamle Aar, har jeg nu ventet Svar i en Uge, skjøndt jeg veed nok, at Skylden ikke alene eller væsentlig er din. Und

BREV TIL: Richardt, Christian ; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1861-02-01)
C. Hostrup til Chr. Richardt . Silkeborg . 1. Febr. 1861 Kjære Ven ! Jeg sidder atter, som da du var her, i den røde Stue som Patient og tager et Stykke Brev papir frem, fordi jeg intet Bedre kan gjøre. Da du sidst forlod mig, blev jeg

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1861-02-20)
C. Hostrup til L. Mynster . Silkeborg . 20. Febr. 1861 Kjære Ven! Jeg havde allerede for længere Tid siden takket dig for din fortræffelige lille Bog, hvis jeg ikke havde været syg, og under Reconvalescensen knap kunde overkomme det all

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1818/1892)
C. Hostrup til L. Mynster . Uden Datum . Kjære Ven! Dit Brev har inderlig glædet mig. Vor Uenighed er ganske vist ikke dybere, end at det gamle Venskab godt kan bestaae i sin fulde Kraft ved Siden af den, saameget mere som vi begge er Smaafolk, der ik

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1861-03-08)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . Silkeborg . 8. Marts 1861 Kjære Ven! Din Trofasthed og Udholdenhed i at vedligeholde og bestandig igjen fornye Correspondancen med mig Uværdige har inderlig rørt mig, og jeg takker dig af Hjertet for den g

BREV TIL: Plough, Parmo Carl; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1861-03-14)
C. Hostrup til C. Ploug . Silkeborg . 14. Marts 1861 Kjære Ven! «Fædrelandet» af 12. Marts har jeg nu lige læst efter Hjemkomsten fra Linaa, og jeg vil bede dig hjælpe os Provindsfolk og in specie mig til at forstaae eder Kjøbenhavnere

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1861-04-08)
C. Hostrup til L. Mynster . Silkeborg , d. 8. April 1861 Du siger, at Christendom er Liv, og det er sandt, thi ellers var den Intet, — men hvad for et Liv? Naar en dannet Mand har tilbagetrængt det Onde i sit Hjerte og viser en glat og uanstødeli

BREV TIL: Hauch, Johannes Carsten; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1861-05-10)
C. Hostrup til C. Hauch . Silkeborg , den 10de Maj 1861 Kjære Svigerfader! Ogsaa jeg vilde gjerne sende Dem min Lykønskning til Deres Fødselsdag. Gid De endnu i lang Tid maa bevare Deres Aandsog Legemskraft til Gavn og Glæde for vort li

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1861-05-19)
C. Hostrup til L. Mynster . Silkeborg . 19. Maj 1861 Kjære Ven ! Det Brev skal du have Svar paa, hvor lidt Tid jeg end har dertil, — at gjøre mig til en Rationalist! — at du gjør mig dertil! Rationalismen, som overhovedet er f

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1861-06-05)
Sv. Grundtvig til C. Hostrup . Fredericia . 5- Juni 1861 Endskjøndt det personlige Bekjendtskab mellem Dem og mig er saa ganske løseligt, at jeg ikke deri kan søge nogen Berettigelse til at overfalde Dem med mine Epistler, saa har dog selv dette

BREV TIL: Plough, Parmo Carl; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1861-06-27)
C. Hostrup til C. Ploug . Silkeborg . 27. Juni 1861 Kjære Ven! Dine Sange vare meget velkomne, da jeg ivrig, men forgjæves, havde spejdet efter Nyt fra din Komedie. Af Mantzius havde jeg hørt et Par Ord om Planen, men det var desværre m

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1861-07-08)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . Silkeborg . 8. Juli 1861 Kjære Nicolaysen! Tak for din venlige Indbydelse, som jeg gjerne havde modtaget, om det var mig muligt at komme til Kirkemødet; men det er det ikke. Jeg har allerede for et Par Uge

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Hartman, Johan Peter Emilius; (1861-10-16)
J. P. E. Hartmann til C. Hostrup . Kbhvn. 16. Octbr. 1861 Høistærede Hr. Pastor Hostrup! Fra min Søn vil De have modtaget et Brev angaaende Deres Syngespiltext «En Nat mellem Fjeldene». De vil erindre, at den oprindelig

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1861-11-08)
C. Hostrup til L. Mynster . Silkeborg . 8. Novbr. 1861 Kjære Ven! Det er mig altid kjært at faae Brev fra dig, og har jeg blot Tid, da er det mig ogsaa kjært at svare derpaa, især naar du fører en Sag frem som den, du i Slutningen af di

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Hauch, Johannes Carsten; (1861)
C. Hauch til C. Hostrup . 1861 Kjæreste Hostrup! Dengang jeg sendte Dem min sidste Fortælling, sagde jeg rigtignok, at jeg neppe vilde skrive noget større Digt meer i dette Liv ; ikke destomindre har dog min Muse fristet mig til en ny Ud

BREV TIL: Hauch, Johannes Carsten; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1861-12-01)
C. Hostrup til C. Hauch . Silkeborg . 1. Decbr. 1861 Kjære Hauch! En Upasselighed, som har holdt mig i Sengen i flere Dage og endnu holder mig inde, har forhindret mig i tidligere at takke Dem for Deres prægtige Bog. De tager ganske vis

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Hauch, Johannes Carsten; (1861-12-04)
C. Hauch til C. Hostrup . 4. Decbr. 1861 Kjæreste Hostrup! Deres Brev har været mig til stor Trøst og Glæde; jeg har kun seet en eneste (men en i det Hele meget fordeelagtig) Anmeldelse i d. Berlingske Tidende af mine Digte, hvori der bl

BREV TIL: Plough, Parmo Carl; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1861-12-23)
C. Hostrup til C. Ploug . 23. Decbr. 1861 Kjære Ven! Hjertelig Tak for Digtene og dit Brev. Om de første skal du høre nærmere fra mig, naar Juletravlheden er overstaaet; om Brevet maa jeg skrive et Ord strax. Jeg søger Elmelunde. Din Opf

BREV TIL: Plough, Parmo Carl; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1862-01-23)
C. Hostrup til C. Ploug . Silkeborg . 23. Jan. 1862 Kjære Ven! Midt i mine Indberetningers Masse fik jeg Lyst til at sende dig et Par Ord om dine Digte. Du har vel hørt meget om dem i denne Tid, og vel ogsaa haft Glæde af denne Samling

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Winther, Rasmus Villads Christian Ferdinand; (1862-05-04)
Chr. Winther til C. Hostrup . Kbhvn. 4. Maj 1862 Velærværdige Hr. Pastor Chr. Hostrup! Boghandler P. G. Philipsen har opfordret mig til at gjøre det Forsøg at samle og udgive en poetisk Nytaarsgave for 1863.

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Winther, Rasmus Villads Christian Ferdinand; (1862-09-06)
Chr. Winther til C. Hostrup . D. 6. Septbr. 1862 Hr. Pastor Chr. Hostrup. Med stor Glæde har jeg modtaget de mig tilsendte Digte. De spørger mig, om jeg vil have flere? og herpaa kan jeg kun svare med et bredt Ja, som kommer fra et oprig

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Hauch, Johannes Carsten; (1862-11-14)
C. Hauch til C. Hostrup . D. 14. Novbr. 1862 Kjæreste Hostrup! De kan troe, vi bleve glade, da vi læste om Deres Udnævnelse. Hvad mig angaaer, saa var jeg bleven saa tvivlesyg, at jeg tilsidst ikke havde nogen ret Tro til Deres Forflytte

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1863-03-17)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . Hillerød . 17. Marts 1863 Saa sidder jeg da nu paa min Fødeø, 4½ Miil fra Kjøbenhavn, som vi til næste Aar sættes i Forbindelse med ved Jernbane. Jeg er nu bleven Præst for de i vor Krigsog Forbryderhistorie ikke ub

BREV TIL: Hauch, Johannes Carsten; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1863-10-28)
C. Hostrup til C. Hauch . Hillerød . 28. Octbr. 1863 Kjære Svigerfader! Det er en vanskelig Opgave, De har tildeelt mig, som jeg slet ikke føler mig voxen. Jeg er derfor ogsaa ganske ængstelig ved at svare Dem, da De vil tillægge min M

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1864-01-04)
C. Hostrup til L. Mynster . Hillerød . 4. Jan. 1864 Kjære Ven! Først nu bliver det til Alvor med det Brev, som jeg har skyldt dig saa længe, men som ikke vilde flyde for mig i denne urolige og travle Tid. Din «Lærerinde» har jeg læst me

BREV TIL: Neergaard, Alfred Johannes; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1864-05-03)
C. Hostrup til sin Søstersøn Løjtnant A. Neergaard Blev ved Dybbøl saaret og taget til Fange. Skjønt hans Tilstand i Begyndelsen syntes uden Fare, døde han dog som Følge af sit Saar nogen Tid efter paa Lazarettet i Flensborg. . Hillerød . 3. Maj 1864

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1864-08-19)
C. Hostrup til L. Mynster . Hillerød . 19. Aug. 1864 Kjære Ven! Du faaer kun et Par Ord, da jeg har travlt. Dine Indvendinger mod mit Digt er mig næsten uforstaaelige — saa utroelig misforstaaende. Læs Hammerichs lille Afhandling om «Hj

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1864)
C. Hostrup til L. Mynster . 1864 Kjære Ven ! Hvorvidt du — trods dit menneskelige, fribaarne Hjertelag — hører i den Grad til «Reactionen», at du billiger den Snedighed (for at bruge et mildt Udtryk), hvormed Regeringen har listet sig fr

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1865-02-28)
C. Hostrup til L. Mynster . Hillerød . 28. Febr. 1865 Kjære Gamle! Tak for Fastelavnshilsenen. Sibberns Bog har jeg ikke læst og har saaledes Latteren tilgode. Nu kun et Par Ord om denne elskværdige Philantrop. At du kunde gaa

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1865-10-26)
C. Hostrup til L. Mynster . Hillerød . 26. Octbr. 1865 Kjære Ven ! Maa jeg tage det Sidste først for at blive færdig dermed. Jeg har ingen af mine Prædikener, som er utrykte, i nogen Form, der er læselig for andre end mig selv. Jeg mind

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1866-10-26)
C. Hostrup til L. Mynster . Hillerød . 26. Octbr. 1866 Kjære Ven! Tak for din Bog, som har fornøjet mig meget. — Jo sandelig kan jeg glæde mig over alt det ædle Menneskelige, som kommer frem i en saadan righoldig Correspondance; jeg syn

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1866-11-09)
C. Hostrup til L. Mynster . Hillerød . 9. Novbr. 1866 Kjære Ven ! Tak for Brevet, som giver mig langt mere, end jeg havde ventet mig. Da jeg har en Smule Tid idag og neppe faaer den i den nærmest paafølgende, saa skriver jeg strax.

BREV TIL: Richardt, Christian ; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1866)
C. Hostrup til Chr. Richardt . 1866 Kjære Ven ! Du har længe haft en Tak tilgode for de smukke Billeder fra Silkeborg, som du har sendt mig; — siden den Tid har jeg, ødelagt af en lumpen Forkølelse, ført et saa elendigt Menneskeliv, at d

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1867-01-14)
C. Hostrup til L. Mynster . Hillerød , d. 14. Januar 1867 Kjære Ven! Der er en Udtalelse i dit Brev, som jeg beder om nærmere Oplysning om, «at jeg stundom har søgt at frastøde de Smagfulde ved at bruge Hverdagsudtryk, som ikke er mig

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1867)
C. Hostrup til L. Mynster . 1867 Jeg kan ikke lade mig affærdige paa den Maade. Det er en haard og, reent ud sagt, — skammelig Beskyldning, at jeg skriver eller siger noget for et Partis Skyld, og mindst kunde jeg have ventet mig af dig, der kjend

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1867-01-18)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . Hillerød . 18. Jan. 1867 Kjære Ven! Jeg maa dog en Gang igjen give et lille Livstegn fra mig for at formaae dig til det samme. Vi har det alle godt, og vore fire Børn er flinke og raske. Jeg har i mange He

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Mantzius, Kristian Andreas Leopold; (1867-03-08)
Kr. Mantzius til C. Hostrup . Kbhv. 8. Marts 1867 Kjære gamle Kristian! Tak, du prægtige Digter, Tak Ven! for dit dejlige «Tordenvejr», og saa tak mig — nej — jeg fortjener ingen Tak, — thi jeg har kun arbejdet for at ti

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1867-07-16)
C. Hostrup til L. Mynster . Hillerød , d. 16. Juli 1867 Kjære Ven! Jeg forstaaer dig ikke. Skulde jeg sende Martensen mine Prædikener? det er aldrig i mit Liv faldet mig ind. Jeg har ikke sendt dem til Grundtvig eller nogen af de Grund

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1868-01-10)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . Hillerød . 10. Jan. 1868 — —Her er, som du vel har seet, opdukket Rygter om en Forbindelse mellem vor Kronprinds og eders Kongedatter, og vi glæde os i Haabet om, at det ikke reent er grebet af Luften. En ikke ringe

BREV TIL: Plough, Parmo Carl; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1868-01-25)
C. Hostrup til C. Ploug . Hillerød . 25. Jan. 1868 Kjære Ven! Lad Sagen ikke døe med det indre Missionsselskab, som ganske vist er den farligste Fjende, som de, der arbejde for folkelig Opvækkelse og Oplysning her i Landet, har at kæmpe

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1869-02)
C. Hostrup til L. Mynster . Hillerød . Febr. 1869 Kjære Ven! Tak for dit morsomme Brev! Det har bragt mig til at tænke lidt paa disse mærkværdige Aar, hvori jeg blev Digter næsten uden at vide af det, og kom ud af det igjen næsten paa

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1869-03-17)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . Hillerød , d. 17. Marts 1869 Kjære Ven! Jeg er desværre bleven et skrækkeligt Menneske til at forlove mig — naturligviis uden at krænke Elisabeths Monopol, — og det bliver galere og galere. Grunden er, at

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1869-07-01)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . Hillerød . 1. Juli 1869 Kjære Ven! Det var en udmærket Tuur, men man har svært ved at komme til Ro igjen, naar man i den Grad har været ude af den. Jeg blev naturligviis ved Hjemkomsten overfalden af en Bu

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1869-12-18)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . Hillerød . 18. Decbr. 1869 Kjære Ven! Som Patient af en Forkølelsesfeber, der nu har holdt mig inde og tildeels sengeliggende i 8 Dage, er jeg vel ikke videre skikket til at skrive, men det er dog omtrent

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1818/1892)
C. Hostrup til L. Mynster . Hillerød . Uden Datum . Kjære gamle Ven! Tak for dit Brev og de tilsendte af W.s! Om dem kan jeg ikke være ganske enig med dig. I en vis Forstand troer jeg nok, som du, at Sandheden er rummelig: vi see alle her som i et Sp

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Hauch, Johannes Carsten; (1870-08-12)
C. Hauch til C. Hostrup . Hellebæk . 12. Aug. 1870 Kjæreste Hostrup! Ved Deres godhedsfulde Omsorg har jeg nu istedenfor eet Kort over Rom faaet to, det ene fra Læssøe, det andet fra Herholdt. Desværre er jeg nu saa ilde stemt over Krig

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Winther, Rasmus Villads Christian Ferdinand; (1871-09-20)
Chr. Winther til C. Hostrup . 20. Septbr. 1871 Hr. Pastor Chr. Hostrup. Jeg kan ikke styre min Lyst til at takke Dem for den venlige Redebonhed, hvormed De har imødekommet Forlæggerens og mit Ønske. Gud veed, at jeg egentlig kun med Unds

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1873-02-24)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . Hillerød . 24. Febr. 1873 Kjære Nicolaysen ! Du skal dog vide, at jeg er levende og rask (efter en lang Sygdom), og at vi den 9de i denne Maaned fik en lille Datter, som har bragt nyt Liv med Lys og Glæde

BREV TIL: Nicolaysen, Vilhelm Bernhoft; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1874-05-21)
C. Hostrup til V. Nicolaysen . Hillerød . 21. Maj 1874 Tak for dit Brev med dets Efterretninger om din Hustru og dine Børn. Ogsaa vi er raske allesammen, og vi har i enhver Henseende god Grund til at være glade. Vi har fire Børn (to Drenge og to

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1874-10-12)
C. Hostrup til L. Mynster . Hillerød . 12. Octbr. 1874 Kjære Ven ! Jeg flyver slet ikke «i Flint» over dit Brev, jeg er aldeles ikke ømskindet og tror mig ikke ufejlbar, saa jeg taaler meget godt din Kritik; jeg er overhovedet ikke synd

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1875-12-04)
C. Hostrup til L. Mynster . Hillerød . 4. Decbr. 1875 Kjære gamle Ven! Tak for de tilsendte Bøger, som jeg har været glad ved, baade for deres egen Skyld og som et Vidnesbyrd om, at det gamle Baand mellem os bevares trods al indbyrdes

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1875-12-17)
C. Hostrup til L. Mynster . Hillerød . 17. Decbr. 1875 Kjære Ven! Spørgsmaalet om, hvem der bærer Fremtiden i sig, falder ganske vist ikke sammen med, hvem der sejrer i Øjeblikket. Hellig Olaf faldt ved Stiklestad, men sejrede efter sin

BREV TIL: Spur, Christian; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1876-03-06)
C. Hostrup til Chr. Spur Hostrups Søstersøn . Hillerød . 6. Marts 1876 Kjære Christian! Det er egentlig ikke muligt for mig at raade dig i den Sag, hvorom du skriver til mig; du maa selv gjøre dit Valg. Min Mening er i

BREV TIL: Richardt, Christian ; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1878-04-02)
C. Hostrup til Chr. Richardt . Hillerød , d. 2. April 1878 Kjære Ven! Tak for dit smukke Digt, som jeg har læst med Glæde! Jeg tror, jeg har følt mig mest tiltalt af første Akt (ligesom i Hauchs altfor lidt paaskjønnede Sørgespil), især

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1878-11-15)
C. Hostrup til L. Mynster . Frederiksberg . 15. Novbr. 1878 Kjære Ven! Jeg er nu efter Lægeordre atter kommen til at bo her i Kjøbenhavn eller rettere paa Frederiksberg, er nemlig med tre Maaneders Permission flyttet herind for hver Dag

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Boisen, Frederik Engelhardt; (1878-12-30)
F. Boisen til C. Hostrup . Stege . 30. Decbr. 1878 Kjære Hostrup! Tak for Deres Brev, som jeg modtog, netop som jeg læste i Deres Juleprædiken, den Samling af Prædikener, som har været mig til størst Gavn af de mange, hvoraf der vrimler

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1880-03-10)
C. Hostrup til L. Mynster . Hillerød . 10. Marts 1880 Kjære Ven! Skjønt jeg endnu har en lille Beholdning Breve fra dig, fandt jeg ikke flere af Rejsebrevene end indlagte to. Jeg vilde ønske, at du heller ikke gjemte for godt paa mine B

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1880-04-01)
C. Hostrup til L. Mynster . Hillerød . 1. April 1880 Kjære Ven! Det er kun, fordi min Arbejdstid, som jeg nu maa holde indenfor visse Grænser, slaar saa daarlig til, at jeg ikke endnu har svaret dig paa dit Brev. Jeg drømte imidlertid o

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1880-07-10)
C. Hostrup til L. Mynster . Hillerød . 10. Juli 1880 Kjære Ven! Hermed følge dine Breve, som egentlig kun har ventet paa, at de randt mig i Hu et Øjeblik, da jeg intet havde at haste med. Jeg har, som du vel har hørt, nylig ho

BREV TIL: Poulsen, Emil; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1880-10-09)
C. Hostrup til E. Poulsen . Hillerød . 9. October. 1880 Hr. Skuespiller E. Poulsen! I længere Tid har jeg tænkt paa at henvende mig til Dem, og en Samtale, jeg igaar havde med Theaterchefen, har slaaet Hovedet paa Sømmet. Jeg vil bede D

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Poulsen, Emil; (1880-10-15)
E. Poulsen til C. Hostrup . Kbhvn. 15. Oktbr. 1880 Hr. pastor C. Hostrup! Idet jeg takker Dem for den ære, De viser mig ved at spørge om min mening med hensyn til besættelsen af Deres stykke, må jeg tillige tilstå, at de

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Hennings, Betty Mathilde; (1880-11-07)
Fru Betty Hennings til C. Hostrup . Den 7. Novbr. 1880 Velbaarne Hr. Pastor Hostrup! Da De har bevist mig den Ære gjennem Hr. Borchsenius at forespørge om min Mening med Hensyn til Udgivelsen af Deres nye Stykke i Handelen, forinden det

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1880-11-23)
H. Drachmann til C. Hostrup . Kbhvn. 23. Novbr. 1880 Kjære Hr. Pastor Hostrup! Jeg hører i Dag, paa et Besøg heri Byen, af Justitsraad Hegel, at De, siden Schandorph og jeg havde den Fornøjelse at tale med Dem, har taget

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Poulsen, Emil; (1880-11-23)
E. Poulsen til C. Hostrup . Kbhvn. 23. Novbr. 1880 Hr. Pastor Hostrup! I en samtale, jeg havde i dag med kammerherren, yttrede han sin misfornøjelse med, at De agtede at lade «Eva» komme ud ved juletid — altså før det va

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1880-11)
Bjørnst. Bjørnson til C. Hostrup . Amerika . Novbr. 1880 Nej, kære Hostrup, det går ikke an at kalde nogen del af vort liv for «en Kongegave» Dette Udtryk havde Hostrup brugt om Grundloven i en Tale ved Afsløringen af Frederik d. 7des Statue i Hi

BREV TIL: Poulsen, Emil; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1881-01-08)
C. Hostrup til E. Poulsen . Hillerød . 8. Januar 1881 Hr. Kgl. Skuespiller Emil Poulsen. I Deres «Hatting» burde vist Prokuratorens Iver for den foreliggende Sag, hans Interesse og maaske ogsaa hans Dygtighed noget stærkere pointeres. H

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; (1881-01-13)
L. Mynster til C. Hostrup . 13de Januar 1881 Kjære gamle Ven! Du har naturligviis faaet Budskabet om det varme Bifald, hvormed dit Stykke blev modtaget. Tillad ogsaa mig at sige dig, at hvorvel jeg hører daarligt i vort nye Theater, og f

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1881-01-20)
C. Hostrup til L. Mynster . Hillerød . 20. Jan. 1881 Kjære Ven! Da du har sét paa «Eva» med milde Øjne, skjønt du kun hørte en Del, saa vil du nok læse Stykket med god Villie. Grunden til, at jeg har kunnet skrive det, er egentlig den,

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Hennings, Betty Mathilde; (1881-01-21)
Fru Betty Hennings til C. Hostrup . Den 21. Jan. 1881 Kjære Hr. Pastor Hostrup! Den Følelse af Taknemmelighed mod Dem, som jeg allerede har næret fra den første Tid, da jeg begyndte at arbejde paa «Eva», tør jeg nu, da jeg har modtaget

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1881-02-02)
Alexander L. Kielland til C. Hostrup . Stavanger , den 2. Februar 1881 Høistærede Hr. Pastor C. Hostrup! Jeg ved meget godt, at naar man er meget begeistret for noget, bør man forsigtigvis vente til Morgenrøden, inden man slipper sig lø

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; (1881-02-09)
L. Mynster til C. Hostrup . 9de Februar 1881 Kjære Ven! Jeg skulde dog sige Dig Tak for Foræringen af Din «Eva», som ved Læsningen bevarede for mig det smukke og venlige Indtryk, jeg strax havde faaet. Jeg holder, forskjellig fra baade V

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1881-02-11)
C. Hostrup til L. Mynster . Hillerød , d. 11. Febr. 1881 Tak for dit Brev, gamle Ven, som jeg slet ikke tager dig ilde op, men tvertimod er ganske glad ved. Jeg kan med Glæde mødes med mange Mennesker, som jeg ikke kan følges med, selv

BREV TIL: Spur, Christian; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1881-02-15)
C. Hostrup til Chr. Spur . Hillerød , 15de Februar 1881 Kjære Christian! Tak for dit Brev og den lollandske Avis! Jeg kan imidlertid ikke svare paa den Slags Injurier, hvorfor Redaktøren med samt hans Orakler i Kjøbenhavn kunde straffe

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1881-12-31)
C. Hostrup til L. Mynster . Frederiksberg , Nytaarsaften — 1881 Kjære gamle Ven! Dit Brev glædede mig. Jeg har ogsaa, siden jeg kom herind, som var i Midten af denne Maaned, tænkt paa at skrive til dig eller opsøge dig, men nu har du Fo

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1882-03-09)
C. Hostrup til L. Mynster . 9de Marts 1882 Kjære Ven! Tak for din Bog «Fra den ældre Tid», den har glædet mig meget. Mest har jeg følt mig tiltalt af, hvad du har skrevet om Oehlenschläger, fordi han saa ofte bliver uretfærdig behandlet

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; (1882-04-19)
L. Mynster til C. Hostrup . 19de April 1882 Dit Foredrag, kjære gamle Ven! var ypperligt, og jeg beklager kun den altfor store Beskedenhed, der havde afholdt Dig fra at lade Bekjendtgjørelsen give et Vink om Emnet, hvorved Du vilde have faaet en T

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; (1882-12-15)
L. Mynster til C. Hostrup . Den 15. Decbr. 1882 Kjære Ven! At jeg lidt seent takker for din Bog, kommer tildeels af en god Egenskab hos den: at den har sandt Indhold og derfor ikke burde være Hastværkslæsning; og da den er kommen i de ny

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; (1883-05)
L. Mynster til C. Hostrup . Maj 1883 Det glædede mig, at min Artikel behagede dig — endog saaledes, at Du fik Lyst til at tale med mig. — — Jeg negter iøvrigt heller ikke, at jeg i senere Tider lidt stærkere har følt, at vi ikke blot ere uenige om

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1883-10-26)
C. Hostrup til L. Mynster . Den 26. Octbr. 1883 Kjære gamle Ven! Du maa ikke tvivle om, at jeg i mange Tider har været trykket af ikke at have sendt dig min Tak for den sidste lille Bog, som jeg dog strax efter Modtagelsen læste med mege

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1883-11-04)
C. Hostrup til L. Mynster . Den 4. Novbr. 1883 Kjære Ven! Tak for dit Brev, — jeg vil blot gjøre et Par Bemærkninger dertil. Du behøver ikke at anbefale mig Anerkjendelse og Agtelse overfor Martensen, for det har jeg altid haft, i hvor m

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Wexelsen, Frederik Nannestad; (1885-04-25)
Fr. Wexelsen til C. Hostrup . Trondhjem . 25. April 1885 Kjære Hr. Pastor Hostrup! Det er ikke noget Øjebliks Indfald, naar jeg sender Dem disse Linier; det er Sandhed, at jeg nu mindst i et Par Aar har tænkt derpaa. Det skér ene og al

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Caianello, Anne Charlotte Leffler; (1885-11-15)
A. Ch. Edgren-Leffler til C. Hostrup . Stockh . 15. Novbr. 1885 Hr. Pastor Hostrup! Låt mig få tacka Er för er dikt «I Farens Stund». , som jag just nu med förtjusning läst i «Morgenbladet», och som synes mig vara något af det ädlaste o

BREV TIL: Poulsen, Emil; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1886-03-15)
C. Hostrup til E. Poulsen . 15. Marts 1886 Hr. Kgl. Skuespiller Emil Poulsen! Tilværelsen af dette Lystspil, som jeg har skrevet i Vinter, beder jeg Dem herved ikke at omtale for nogen, men vil imidlertid ikke formene Dem at læse det for

BREV TIL: Poulsen, Emil; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1886-05-09)
C. Hostrup til E. Poulsen . 9. Maj 1886 Kjære Hr. E. Poulsen. Det var efter en Bemærkning, jeg havde hørt af en anden, men ikke burde ændset, at jeg i Forgaars efter Prøven foreslog Dem at opgive Deres Nedknælen for Karen i Stykkets Slut

BREV TIL: Plough, Parmo Carl; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1887-02-05)
C. Hostrup til C. Ploug . 5te Febr. 1887 I «Avisen» for 25de Januar d. A. findes følgende Udtalelser om «den beskedne Hostrup», at han «paa Forhaand» erklærer, at det Parti, som hvis Kandidat han stiller sig, har hele Retten paa sin Side, at alle

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Plough, Parmo Carl; (1887-02-06)
C. Ploug til C. Hostrup . 6. Febr. 1887 Som gammel Journalist veed jeg godt, at Referater af mundtlige Yttringer ikke altid ere at stole paa, og hvad Ord og Udtryk angaar, kan det end ikke forudsættes. Referater af Valgmøder blive let endnu upaali

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1887-05-22)
H. Drachmann til C. Hostrup . Frederiksberg , den 22de Maj 1887 Kjære Hostrup! Jeg skulde jo egentlig have været med til dit 50-aars Studenterjubilæum igaar, jeg var selvskreven (om ikke indskrevet) dertil, eftersom jeg vel skatter dit

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Collett, Camilla; (1887-05-22)
Fru Camilla Collett til C. Hostrup . Kjøbenhavn , den 22de Maj 1887 Kjære Pastor Hostrup! De må dog også lade mig, der ikke mere deltager i Fester, sige Dem et venligt Ord til Deres Fest i Går. Har jeg ikke personlig kunnet deltage i d

BREV TIL: Poulsen, Emil; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1888-01-13)
C. Hostrup til E. Poulsen . 13. Januar 1888 Hr. Kgl. Skuespiller E. Poulsen. De maa ikke tage mig ilde op, at jeg bestemt maa holde paa Dem som Dr. Bygum i «Under Snefog». De véd godt, at der ikke er nogen anden, der kan spille den, og a

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Ibsen, Henrik; (1888-04-02)
Henrik Ibsen til C. Hostrup . München , den 2den April 1888 Hr. Pastor Hostrup! Tilgiv godhedsfuldt, at jeg først idag frembærer min hjertelige tak for telegrammet, hvormed De og Deres ærede frue glædede mig paa min fødselsdag.

BREV TIL: Houstrup, Jens Christian ; FRA: Sinding, Anna Elga Augusta; (1892-01-10)
Fru E. Sinding til C. Hostrup . Den 10de Jan. 1892 Hr. Pastor Hostrup! Maa jeg have Lov til at sige Dem, hvor jeg blev glad, da jeg, ved at læse Deres sidst udkomne Bog, mødte de elskværdige Ord, De har skrevet deri, om min Udførelse af

BREV TIL: Hostrup, Helge; FRA: Houstrup, Jens Christian ; (1892-01)
C. Hostrup til Helge Hostrup . Jan. 1892 Kjære Helge! Det kan maaske more dig, at vi i de sidste Dage har fundet i mit gamle Chatol Oplysninger om min Slægt, der gaar adskilligt længere tilbage, end hvad der fortælles i mine Erindringer.

Tekst efter brevene