Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Carl Steen Andersen Bille (1892-01-11)

Kammerherre Bille til C. Hostrup.
Holbæk, n. Jan. 1892 *) .

Hr. Pastor J. C. Hostrup, R. af D.

I Deres «Erindringer» S. 140 omtaler De, hvorledes Ingemann tog den lille Bemærkning i «Gjenboerne» om hans «smægtende» Melodier ilde op, og mit Navn forekommer i dette Sammenhæng. Det kan maaskee more Dem at høre et lille Træk s. 101 af Ingemann. Jeg, der paa Sorø var en stor Skuespiller, gav baade Lieutenanten og Jøden, og da vi — jeg husker ikke ret, om jeg dengang var Elev eller Student, altsaa om det var før eller efter Sommeren 1846 — gik rundt og indbød vore Tilskuere, tilfaldt det mig at besørge dette hos Ingemann, som da var den akademiske (Studenter) Afdelings Direktor. Da jeg forebragte mit Ærinde, fandt jeg det rigtigst at sige, at der i Stykket forekom Noget om ham, og paa Forlangende reciterede jeg Stedet, som jeg jo kunde udenad. Han hørte opmærksomt efter, udstødte sit ejendommelige «Pøh» et Par Gange, lovede at komme — men da Forestillingen gik for sig, udeblev han.

Deres ærbødige
Bille.