Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Bernhard Severin Ingemann (1849-03-31)

Ingemann til C. Hostrup.
Sorø, d. 31. Marts 1849

Kjære Hr. Hostrup!

Lad mig med Tak for den venlige Tilsendelse af Deres Sangspil, som jeg med Interesse har læst, og som jeg fornøier mig til engang at see paa Seenen, — bevidne Dem min hjertelige Deeltagelse s. 111 saavel i det store Tab, De med saa smuk en Resignation og Kjærlighed til den høieste Styrelse bærer, som i Deres uafbrudte Udvikling af den eiendommelige Aandsgave, Deres Frembringelser vidne om. Med Guds Hjælp vil det lykkes Dem, at gjennemføre Deres Livsidee med den Lethed, Friskhed og Simpelhed, som er Dem saa naturlig — og jeg frygter nu ingenlunde for — hvad Paavirkningen af Tidsaandens overfladiske Lattermildhed engang lod mig befrygte — at De selv skal miskjende eller tilbagetrænge den dybere Følelse, der i vor saa udvortes bevægede Tid almindelig tilbagevises som Sværmeri, Sentimentalitet og en forældet Romantiks Recidiver. «Eventyret paa Fodrejsen» har ikke frygtet for at vedkjende sig Følelse for Livets Alvor midt iblandt dets philistrøse Snurrigheder. I det sande Menneskeliv ligger upaatvivlelig Dybden og Letheden med de tragiske og comiske Elementer saa nær sammen og saa blandede mellem hverandre, at det vilde være unaturligt Konstlerie, hvis man selv gjorde det til Regel eensidigt at sondre dem, medens det vist er Konstens Opgave at finde Skiønheden i deres Harmoni. At De har fordansket Vaudevillenavnet, var vist meget rigtigt; iøvrigt lægger jeg ingen Vægt paa Terminologien i Æsthetiken; kun naar den vil danne faste forstenede Former for den frie Idee og Begeistring og Opfindelse, er den mig forhadt.

Og nu kun den hjerteligste Hilsen fra min s. 112 Kone og mig selv. Bring Familien saavelsom Nygaards en venlig Hilsen!

Deres venligst hengivne
B. S. Ingemann.