Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Johan Ludvig Heiberg (1850-05-31)

J. L. Heiberg til C. Hostrup.
31te Maj 1850

I Anledning af Deres Skrivelse af 17de dennes, undlader jeg ikke at bemærke, at Deres tre Skuespil: Gjenboerne, En Spurv i Tranedands og Intrigerne have — hvad De vistnok selv erkjender — et saa specialt localt Præg og røbe en saa particulær Oprindelse, at de udentvivl egne sig bedre for private Forestillinger, end til at fremstilles paa et offentligt Theater. Det er af denne Grund, at de ikke ere blevne opførte i min Bestyrelses Tid. Og hvad det Punkt angaaer, at Gjentagelsen vilde have forskaffet Dem et forhøiet Honorar, da — uden Hensyn paa, at denne Om s. 121 stændighed ikke kan komme i Betragtning ved Dannelsen af Repertoiret — maa jeg bemærke, at det Honorar, som disse tre Arbeider allerede have indbragt Dem, er saa betydeligt, at De neppe kan have Grund til Klage, om der, af dramaturgiske Hensyn, ikke gives Dem Leilighed til at forøge det *) .

Hvad angaaer Deres Lystspil Familietvist, da troede jeg, at De havde indseet, hvorfor det i den forløbne Saison ikke blev bragt paa Scenen. Efter det uheldige Udfald af Æsthetisk Sands kunde det vistnok ligesaalidt være i Deres egen som i Theatrets Interesse at fremkalde en Gjentagelse af den samme Opposition, hvortil udentvivl det ene af disse Stykker kunde give ligesaa god Anledning som det andet.

Jeg maatte derfor ansee det for rigtigst, at den første Opposition blev bragt i Forglemmelse, inden man risquerede den anden. Ved den i Mellemtiden forefaldne Opførelse af Soldaterløier vil, som jeg formoder, dette Maal være naaet, og det er derfor ogsaa min Hensigt at bringe Familietvist paa Scenen i Løbet af næste Saison.

Ærbødigst
J. L. Heiberg.

S. T. Hr. C. Hostrup.