Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Bernhard Severin Ingemann (1850-09-28)

Ingemann til C. Hostrup.
Sorø, d. 28de Septbr. 1850

Kjære (Hr. *) ) Hostrup!

Det glæder mig at regne Dem til mine velvillige og poetiske Læseres Tal og derved see en aandelig Traad mere til mulig Sammenknytning af Aanden og Livet i den romantiske eller saakaldte «æsthetiske» Tid og den nye ikke blot politiske og statsøkonomiske og lattermilde, men nu, Gudskelov, ogsaa fædrelandsk-begeistrede Heltetid, som De er saa lykkelig at være ung i.

I den lille Bog, jeg her sender Dem, vil De finde min Opfattelse af Tidsforholdene og Stemningerne i de tre sidste vigtige Aar. Jeg giver det dog kun som seet fra det stille Hjem og som Baggrund for en Livsudvikling i private Forhold.

Det er mig kjært at erfare, at min lystige Christen Blok har tiltalt Dem, saamegetmeer som det var en saagodtsom ny Retning, jeg i denne lille Skildring var slaaet ind i. Uagtet jeg aldrig som Forfatter har følt noget Tryk af vor gamle s. 125 Presselov, synes jeg dog nu, at jeg bevæger mig med en større Frihed og meer uforbeholdent kan berøre alle Forhold, end tilforn. Det vil De maaskee ogsaa mærke i den nye Bog. Jeg udsætter mig kanskee for nogle Angreb; men det er jeg vant til. Jeg har aldrig lidt af stor Respect for Kritiken — nu synes den mig dog først en ordentlig død Hund i dens gamle protegerende eller fordømmende Skikkelse — ikke fordi jeg jo altid har anseet Aandens Verden for Republik, men fordi jeg synes, man nu dog saa temmelig har emanciperet sig fra Enkeltmandens og Cotteriernes Anmasselser — medens rigtignok paa den anden Side og med Hensyn paa Livet i det Hele — al Personlighed synes at forsvinde og gaa op i de store Masser af aandelige Rørelser.

Det var mig fornøieligt at see den jydske Naturs Indtryk paa Dem, og jeg samstemmer aldeles med Dem i Fordringen af noget ægte Menneskeligt i Grunden, hvor man skal more sig godmodigt over de Overfladens Phænomener, der stikke os i Øjnene som Philisteri eller Særheder.

Lev fremdeles glad og lykkelig i en fri og heldig poetisk Virksomhed og bevar mig i venlig Erindring!

Mange Hilsener til Familien!
Deres hengivne
B. S. Ingemann.