Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Michael Rosing Wiehe (1851-08-03)

M. Wiehe til C. Hostrup.
Fredensborg Slot, d. 3die Aug. 1851

Hr. Candidat C. Hostrup!

Omendskjøndt jeg ikke er vis paa at kunne spille Mortens Rolle, og omendskjøndt jeg allerede har lært Skarres Rolle, betænker jeg mig intet Øieblik paa at bytte den Sidste for den Første, naar Valget staaer til mig. Den første Betænkelighed (at jeg ikke skulde kunne spille Morten) taber desuden ganske sin Betydning, naar jeg betænker, at jeg med ligesaa megen Grund kan sige det Samme om Skarre eller med Hensyn til Skarre. — Altsaa: Morten. Jeg sender ikke Rollen for ikke at forstyrre Forretnings-Ordenen. Nu skal jeg have Ordre fra Directeuren igjennem Secretairen, før tør jeg ikke skille mig ved den.

s. 143 Jeg maa bede Dem undskylde Papiret, baade hvad Farve og øvrige Beskaffenhed angaaer, men til min Undskyldning vil jeg anføre, at jeg boer paa Landet, at dette er det eneste Stykke Papir, vi have tilbage, og at det haster med Svaret.

Ærbødigst
M. R. Wiehe.