Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Bernhard Severin Ingemann (1851-09-10)

Ingemann til C. Hostrup.
10de Septbr. 1851

Kjære Hostrup!

Venligst Tak for «Tordenvejret!» Det ruller hen over en kjendelig dansk Menneskegruppe — og jager Uklarheden og Lummerheden bort i deres Livsdrama. De har med Føie hverken kaldt det Lystspil eller (som «Fædrelandet») borgerlig Tragoedie. Det staaer paa Grændsen af begge. De har med megen Natur og Sandhed taget Mennesker af Hverdagslivet, og, uden at give dem Cothurner paa, bragt dem saa nær til den borgerlig tragiske Scene, som de kunde komme uden at skifte Sko og Characteer eller skrues op over deres Sphære. Benyttelsen af det Tilfældige er blevet betydningsfuldt, uden at den «Vorherres Finger», der virker i Lynet, bliver maskingudagtig. Det er et af de Vink og Varsler, der temmelig ofte træde ind i ethvert naturligt Menneskeliv og gribe velgjørende ind i de hemmeligste Tankenæt. Naar en gammel eensidig Æsthetik vil forbyde os at gribe slige Motiver, er det en Lov, jeg mener man med fuldeste Ret tør trodse. Den Romantik, der skjuler sig især i dette Motiv og dets Gjennemkrydsning af den frie, men onde Villie i de derved luttrede Gemytter, kunde maaske være fremhævet med noget stærkere Farver og have rørt noget mere op saavel i Skuespil-Characterernes som derved ogsaa i Tilskuernes Sind ; men det stred mod den Oeconomie s. 148 med det Pathetiske, Valget af deres Characterer og deres Livssphære har foreskrevet Dem.

Tak for dette troe Billede af Livet! Det skulde fornøie mig engang at see dets Virkning paa Scenen.

Venligst Hilsen til Familien!

Lucie beder mig ogsaa hilse Dem hjertelig og takke Dem for Stykket, som hun har læst med megen Interesse.

Deres venligst hengivne
B. S. Ingemann.