Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Henrik Hertz (1852-06-02)

H. Hertz til C. Hostrup.
Kbhvn., d. 2den Juni 1852

Modtag min venligste Tak for Tilsendelsen af Deres «Mester og Lærling», hvis Opposition mod den slette Dagspresse maa være enhver Ven af Literaturen velkommen. Som De maaskee veed, har jeg selv et Par Gange opponeret i den samme Retning, og seer nu med Fornøjelse Striden optagen s. 157 af en Anden, der med yngre Kræfter, med Vid og Lune træder i Skrankerne. Det er paa denne Viis, ved en bestandig fornyet Afviisning, man maaskee tør haabe at udrette Noget mod

«En Magt, man ei kan ændse,
Og som man dog maa kue».

Deres forbundne og ærbødige
Henr. Hertz.

S. T. Hr. C. Hostrup.