Danmarks Breve

BREV TIL: Vilhelm Bernhoft Nicolaysen FRA: Jens Christian Houstrup (1854-01-03)

C. Hostrup til V. Nicolaysen.
3. Jan. 1854.

Kjære Ven!

Glædeligt Nytaar og Tak for dit Brev! Nordisk Højtid holde vi uden Prunk i Studenterforeningens Sal, men dog aabnes Adgangen for alle Studenter. Jeg skriver formodentlig en Vise, og Ploug og Richardt svigte vel heller ikke. Seer du Borgaard, saa spørg ham, hvorledes man faaer et Stykke sendt op til ham paa denne Tid af Aaret. Jeg er endnu ikke færdig; men en anden Forfatter, hvis Navn jeg ikke maa nævne, men som veed, at jeg har en Deel med jer at gjøre, agter at gjøre et Forsøg paa eders Theater, da Heiberg — maaskee af Caprice — har forkastet et Arbejde af ham, som det er ham om at gjøre at faa spillet, uden at han lægger stor Vægt paa Honoraret. For Casino egner det sig nemlig ikke. Jeg tør s. 320 hverken anbefale eller fraraade det, men vil alene overlade Dommen til Borgaard.

Her har vi faaet en Digtsamling af Ploug; desuden en Deel Noveller, som jeg ikke har Tid til at læse. Erik Bøghs Digte plejer i den Grad at være rimet Trivialitet, saa jeg ikke har Lyst til at binde an med hans nye Samling. Vor Juul har været meget morsom og hyggelig. Hos Hauchs, som jeg sætter stor Priis paa, kommer jeg jævnligt. Hos Sibberns var jeg til stort Julegilde, hvor der spilledes Komedie og dandsedes. Rømer og Olsen have været til Examen (skriftlig) og ere ret godt fornøjede. Jeg savner en Skrivemaskine, baade til dette Brev og til alt det meget andet, jeg skriver, — blot man kunde slippe for det nederdrægtige Haandarbejde. Tænke Komedier og Breve, gider jeg saa gjerne, men de mange ulyksalige, skjæve og pukkelryggede Bogstaver, som de fordre, er min Nød her i Verden. Gud skee Lov, jeg ikke er Copist! — havde jeg nær sagt, og dog var det prægtigt at være noget. Ak ja, gid jeg var Copist og duede til at være det. Men en god Gage vilde jeg have og en Smule Fritid til at kjæle for Muserne og db andre smukke Damer, jeg kommer i Berøring med.

Til Sommer er det paa Tiden, at du viser dine danske Sympathier ved at gjæste os. Saa har alle vore Venner taget den kjedelige Examen, og et nyt Liv vil røre sig i Menigheden hernede. Husk paa det. Hilsen fra min Familie og Winsløw. s. 321 Hils Bøgh og Gamlebyens Folk, item din Slægt og mine Venner fra

Din
C. Hostrup.