Danmarks Breve

BREV TIL: Vilhelm Bernhoft Nicolaysen FRA: Jens Christian Houstrup (1854-05)

C. Hostrup til V. Nicolaysen.
Maj 1854

Tak for Brevet, kjære Ven! Det var et godt Brev, som glædede mig umaadeligt, ikke blot for de gode Efterretninger, men endnu mere paa Grund af din egen venlige og — jeg troer — rigtige Dom over Stykket. Kun troer jeg nok, at Haandværkerscenerne — og navnlig den første — er morsomme, og her gjør de intet dæmpende Indtryk. Den «Berlingske», som ellers roser alting, har imidlertid leveret en Anmeldelse, der heldigviis er ligesaa dum, som den er fjendtlig; «Flyveposten» er protegerende, og kun «Dagbladet» udtaler nogen virkelig Glæde over Stykket. Ploug har ikke seet det endnu, saa «Fædrelandet» tier. Udførelsen var meget god og i mange Maader fortræffelig, og Publikum fulgte Stykket med baade Ro og Bifald. Ved Slutningen lod sig under den første Klappen en svag Hyssen høre, som imidlertid strax druknede i et 5–6 Gange gjentagent Bifald; det er egentlig en ondskabsfuld Løgn, naar «Flyveposten» og den s. 334 «Berlingske» omtaler en Meningskamp, thi det var der ikke Spor af. Men i den almindelige Mening udenfor Theatret er Stykkets Lykke slet ikke decideret, takket være den meget udbredte «Berlingske», og jeg har for stort et Parti imod mig, til at jeg kan vente nogen synderlig Anerkjendelse. Men Skidt med det! Publikum morer sig nok derved, og adskillige private Taksigelser, jeg mundtlig har faaet af virkelig poetiske Mennesker, har dog mere at betyde end alt det andet. —

Min Familie og Slottets Hilsen til din Fødselsdag. Gratulerer! — Grisen faae vi nok paa Landet; endnu er hans Helbredstilstand vel ængstelig, men slet ikke haabløs.

Din

C. Hostrup.