Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Johan Ludvig Heiberg (1854-05-19)

J. L. Heiberg til C. Hostrup.
19. Maj 1854

Hr. Cand. theol. Hostrup.

Da Hr. Phisters Sygdom forhindrede den anden Opførelse af «Drøm og Daad» i Tirsdags, og det var meget uvist, hvor længe denne Sygdom vilde vare, bad jeg Hr. Schneider om i al Stilhed at lære Rollen, for — ifald Hr. Phisters Sygdom vedblev — da at kunne spille Rollen imorgen. Denne Betingelse er nu desværre indtruffen, og Hr. Schneider vil, som Følge heraf, imorgen ud s. 335 føre Fabios Rolle, hvorimod hans forrige Rolle er given til Hr. Kragh, og denne Besætning vil nu vedblive ved alle de følgende Forestillinger af Stykket, ialfald saalænge Hr. Phister er meldt fra Tjeneste.

Jeg havde gjerne strax i Begyndelsen underrettet Dem om denne Plan, og hørt Deres Mening om den; men deels var der ingen Tid at spilde, naar Stykket skulde gaa imorgen, deels ønskede jeg Sagen saa lidt omtalt som muligt, for ikke at forvolde Hr. Phister nogen Ubehagelighed, deels endelig maatte jeg holde mig for overbeviist om, at der her ikke var andet Valg at træffe.

Med Højagtelse
J. L. Heiberg.