Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Bernhard Severin Ingemann (1854-09-19)

Ingemann til C. Hostrup.
Sorø. 19. Septbr. 1854

De har under mit langvarige Revisions-Arbeide med Psalmerne forskaffet mig en livlig Forfriskelse ved Deres «Drøm og Daad», som jeg kun har opsat at takke Dem for, til jeg fik Noget fra Haanden af hvad der meest plagede mig.

De har der paa en Maade, der i høi Grad tiltaler mig, vidst at knytte Ungdomslivets eventyrlige Lykkedrøm til den faste Tro paa det Guddommelige og Urokkeligheden i de himmelske Tilsagn. Derved er Deres kjække tillidsfulde Drømmer bleven en betydningsfuld Characteer og vækker strax en ualmindelig Deeltagelse, der forhøier Interessen for den hele Række af Hindringer, han har at overvinde, for ligesom ved Modstanden selv at føres nærmere til Maalet og trods alle Skuffelser bringe Sandhed og Virkelighed ind i den Drøm, der saaledes naturlig udvikler sig til skjøn og ædel s. 353 Bedrift og — til Ære for den overnaturlige Verdens Overmagt — selv gjør det tilsyneladende Umulige nødvendigt. Det er en interessant Opfindelse, hvormed De har gjennemført Ideen, — og det skulde ret fornøie mig engang at faae Stykket at see paa Scenen.

Black og min Lucie henregner ogsaa denne Digtning til Deres heldigste Skuespil og sætter megen Pris derpaa.

Fremdeles Lykke i Konsten som i Livet! Vi have glædet os ved det nye, friske Kjærlighedsliv, der har aabnet sig for Dem. Bring Deres elskværdige Elisabeth og hendes Forældre og Sødskende en hjertelig Hilsen fra os; hils ligeledes venligst Deres Moder og Søstre og bevar fremdeles i venlig Erindring Deres

hengivneste
B. S. Ingemann.