Danmarks Breve

BREV TIL: Christiane Georgine Elisabeth Hostrup FRA: Jens Christian Houstrup (1854-10)

C. Hostrup til Elisabeth Hauch.
Octbr. 1854

— — «Mester og Lærling» lider unegtelig af Mangler i de to sidste Akter, især af for megen Bredde. De tre første Akter, fornemmelig anden og tredie, hører til det bedste, jeg har skrevet, og det hele Stykke haaber jeg, engang i Fremtiden, at give en ny Bearbejdelse, hvorved dets mange Skjønheder s. 354 (undskyld!) skal faa Lov til at gjØre et reent, ublandet Indtryk.

«Intrigerne», en af mine ældste Studenterkomedier, er en lystig og uskyldig Spøg, som egentlig kun er bestemt til at spilles og ikke til at læses. Men da hele denne Samling er en Spekulation af min Forlægger og ikke af mig, maa du faae den med paa hans Ansvar.

Det samme gjælder i endnu højere Grad om «Æsthetisk Sands». Det er en sand, men noget mat Skildring af Livet, der (som alle mine Stykker og ikke saa mange Andres) har korrekt tegnede Figurer, og stort Mere har det heller ikke.

«Gjenboerne» — ja, den forsvarer sig selv, og «En Nat mellem Fjeldene» vel ogsaa. «Soldaterløjer» har været meget anfægtet. Nu, — noget betydeligt er denne Spas jo ikke; — jeg har slaaet mig løs, og Lune veed jeg da, der er i den, det er altid Noget.

«En Spurv i Tranedands» — ja, den kan hjælpe sig uden min Anbefaling. — «Den gamle Elsker» — ja, du faaer bære over med den gamle Fyr. Viser og Vers bør ligesom Plougs synges og er nærmest kun for Studenter. Nogle enkelte, navnlig blandt de sidste, vil dog vist fornøje dig. Forfatteren anseer sig ikke for en særlig stor Digter, men han veed, at han i sine Viser som i sine Komedier og sit Liv er original, og det er dog Noget.

s. 355 «Eventyr paa Fodrejsen» er — «Gud, saa yndigt!» — «Tordenvejr» en noget trist og mørk Komedie (man ligesom fornemmer den tunge Luft før Udbruddet af et Uvejr), men med en god Karakteertegning og adskillige meget gode Partier. «Møllerkonen», som Madam Nielsen spillede slet, er en af Forfatterens allerbedste Figurer. For dens Skyld er hele Stykket ogsaa bestemt til en fremtidig Omarbejdelse, hvorved det skal komme til at see lidt mere venligt ud, skjøndt den jydske Kolorit skal bevares.

Og hermed, kjære Læser! overgives disse fire Bind til din venlige Bedømmelse. Skjøndt jeg altsaa ikke er blind for medfølgende Stykkers Mangler, saa haaber jeg dog, at du, med din Ungdomsfriskhed, vil kunne glæde dig saa meget ved de Fortrin, — som jeg selv tiltroer dem, saa du vil bære over med Manglerne. — —