Danmarks Breve

BREV TIL: Parmo Carl Plough FRA: Jens Christian Houstrup (1855-09-10)

C. Hostrup til C. Ploug.
10. Septbr. 1855

Kjære Ven!

Efterat være kommen tilbage fra mit Landliv, seer jeg mig om efter passende Arbejde. Informationer har jeg allerede faaet nogle af og haaber at faae flere, men jeg havde ogsaa indtil Videre Lyst til en anden Virksomhed, hvortil du kunde hjælpe mig.

Det har forekommet mig, at «Fædrelandet» har negligeret Theatervæsenet mere, end det burde. I en Overgangseller Opløsningstilstand som den nuværende er det ikke godt, at det eneste ansete Blad, vi har, kun siger et Ord engang imellem i den yderste Nød, medens de højttalende Theater- Anmeldere i de andre Blade mangle den nødtørftigste æsthetiske Dannelse.

Min Mening er følgende: Kunde det ikke gjøre godt, om «Fædrelandet» een Gang ugentlig (helst paa en bestemt Dag) leverede en Theater-Artikel ? Den skulde hverken være lang eller lærd; den skulde knytte sig til en bestemt Forestilling fra den forløbne Uge og saaledes paa en praktisk Maade hjælpe til at indskjærpe de gamle æsthetiske Grundsætninger, som Heiberg fordum saa kraftig prædikede ind i Folk, men som han nu selv har glemt. Jeg vilde foreslaae mig selv til dette Arbejde af flere Grunde: 1) fordi jeg længe har haft Lyst dertil; 2) fordi jeg har fri Adgang til alle s. 396 Theatrene; 3) fordi jeg har en temmelig fast æsthetisk Grundanskuelse, og den har jeg ikke truffet hos Theateranmelderne i noget af de andre Blade.

Jeg veed meget vel, at jeg ikke har noget kritisk og end mindre noget journalistisk Talent, men jeg har heller ikke truffet noget Saadant blandt vore Theateranmeldere. Til man faaer en en virkelig Capacitet i denne Retning, kunde man maaskee hjælpe sig med en Fyr som mig, der har tænkt og læst en Deel mere end de fleste Andre om den dramatiske Kunst.

Enten du vil indlade dig paa dette Forslag eller ej, vil jeg bede dig iagttage den største Hemmelighedsfuldhed. Skulde du ikke synes om den ugentlige Levering, kunde jeg ogsaa være villig til at gjøre det paa en anden Façon. Jeg mener, at man, helst i denne Uge, skulde begynde med det nys aabnede Hoftheater, og at man ganske vist ikke burde tage Alleenberg og Sommerlyst med, men dog heller ikke med fornem Taushed forbigaae det kongelige Theaters to Medbejlere her i Staden. *)

Din
C. Hostrup.