Danmarks Breve

BREV TIL: Parmo Carl Plough FRA: Jens Christian Houstrup (1861-03-14)

C. Hostrup til C. Ploug.
Silkeborg. 14. Marts 1861

Kjære Ven!

«Fædrelandet» af 12. Marts har jeg nu lige læst efter Hjemkomsten fra Linaa, og jeg vil bede dig hjælpe os Provindsfolk og in specie mig til at s. 463 forstaae eder Kjøbenhavnere. Hvorfor vil I, som ere misfornøjede med Regeringens udanske Politik, ikke slutte eder til «Dannevirkeforeningen» ? hvorfor skal alle de smaa Stridsspørgsmaal adskille dem, som i dette Øjeblik vil det Samme, nu da intet uden enig Sammenslutten kan hjælpe os? Er Navnene daarlige, som denne Forening har stillet frem, saa er Sagen dog lige god, og saa skulde I gjøre den stærkere ved at lægge bedre Navne til. Var det ikke godt, om de dansksindede «Bondevenner» her kunde mødes med den danske Intelligens; jeg og mange andre patriotiske Mænd her i Landet ere nu blevne færdige med Monrad og Hall som tidligere med Ørsted og Sponneck, og vi maa blive «Bondevenner», naar det er det eneste Parti, der vil organisere Modstanden mod Hjemmetydskeriet.

Men det skulde ikke være noget Parti, men en Forening af Partierne, en Ophævelse af dem, en enig Protest mod Regeringens «Eröffnung», saa man ikke lod det komme an paa, om Holstenerne muligviis forkaste endogsaa disse Tilbud, men svarede forud: Hvad der bydes, bydes ikke af det danske Folk, men af et upopulært Ministerium, som ikke længer repræsenterer det danske Folk.

Der er vel Grunde, hvorfor «Dannevirkeforeningen» ikke er populær i Kjøbenhavn. Men er det gyldige Grunde, saadanne som for Øjeblikket bør gjælde, saa lad os vide dem. Og byd os saa noget Bedre istedet; thi vi kan ikke nøjes s. 464 med i daglige smaa Portioner at modtage Efterretningen om, hvorledes vi blive solgte; vi maa være med til at gjøre Modstand, paa hvad Maade vi kan komme med.

Din
C. Hostrup.