Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carsten Hauch FRA: Jens Christian Houstrup (1861-05-10)

C. Hostrup til C. Hauch.
Silkeborg, den 10de Maj 1861

Kjære Svigerfader!

Ogsaa jeg vilde gjerne sende Dem min Lykønskning til Deres Fødselsdag. Gid De endnu i lang Tid maa bevare Deres Aandsog Legemskraft til Gavn og Glæde for vort lille, haardtbetrængte Folk!

Det har glædet mig at see, at Richardts lille Stykke har gjort Lykke uagtet alle dets Mangler. Clemens Petersens Anmeldelse deraf indeholder — synes mig — som sædvanlig noget godt og sandt, men har dog neppe Ret i at beskylde mig for s. 469 direkte fransk Paavirkning. De unge Mennesker i mine Stykker ere vel ikke meget karakteristiske, men Elskerne og Elskerinderne hos Holberg og Heiberg ere det vel snarere mindre end mere; mine ere dog i alt Fald holdte i samme Karakteer, medens f. Ex. de Elskende i Heibergs Vaudeviller tidt i Coupleterne tale et lyrisk Sprog, som daarlig stemme med deres øvrige prosaiske Jævnhed. Dog kunde der vist blive en god Kritiker af Cl. Petersen, naar han blev gjemt; men det vil han neppe finde sig i efter allerede at have besteget Dommersædet.

Maa jeg bede Dem hilse alle paa Slottet. Elisabeth har vel meddeelt Dem, at vi her alle have det godt.

Deres
C. Hostrup.