Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1861-06-05)

Sv. Grundtvig til C. Hostrup.
Fredericia. 5- Juni 1861

Endskjøndt det personlige Bekjendtskab mellem Dem og mig er saa ganske løseligt, at jeg ikke deri kan søge nogen Berettigelse til at overfalde Dem med mine Epistler, saa har dog selv dette løselige Bekjendtskab efterladt et saa venligt og levende Minde om Deres Personlighed, som jeg ogsaa har lært at kjende og at elske gjennem Deres digteriske Virksomhed, at jeg i dette Øjeblik føler Mod og Trang til at gjøre det lille personlige Bekjendtskab gjældende for at faa Lov til at sende Dem disse Linier og deri ret af Hjærtet at takke Dem for Deres dejlige Sang til min Faders Jubelfest.

Denne min Smule Tak vilde dog ikke givet mig Pennen i Haanden; men Sagen er den, at jeg kjender min Fader godt nok til at anse det for lidet sandsynligt, at han skulde gjøre, hvad en anden vilde gjort i hans Sted: selv skrive Dem til og takke Dem for «Harpetonen fra Herrens Hus ved Himmelbjærgets Fod», og jeg vilde dog gjærne, at hans Tak skulde naa Deres Øre; og derfor s. 475 gjør jeg mig nu ukaldet til Tolk for den ved at meddele Dem, hvad han et Par Dage efter Højtidsdagen skrev til mig, som desværre kun i Tanken kunde være tilstede paa den yndige Dag.

«Mellem alle Sangene udmærker sig kjendelig Hostrups, der er mig inderlig kjær, fordi det der erkjendes, at mit Øjemed i kristelig Henseende er at vække og nære det kjærligste Menighedsliv, og fordi en dyb og miskjendt Sandhed har fundet et lykkeligt Udtryk i de dejlige Linier:

«Han taler til Hjertet, som, fattigt selv,
ydmyges, naar man det ophøjer,»

som prægtig oplyser Herrens Ord: «Maria har valgt det bedste, som hun ej skal miste».

Dette var, hvad jeg syntes jeg maatte sende Dem, og hvad der gav mig Pennen i Haanden. Tillad mig endnu at tilføje Udtalelsen af det Haab, som denne Deres Sang har vakt: Haabet om, at vi herefter oftere maatte høre Toner fra Deres yndige danske Digterharpe, baade fra de gode gamle Strenge og fra den nye, som vi her for første Gang hører lyde.

Gud velsigne Dem, kjære Hr. Pastor! Modtag i Kjærlighed en venlig Hilsen fra

Deres med Højagtelse hengivne
Svend Grundtvig.