Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Johan Peter Emilius Hartman (1861-10-16)

J. P. E. Hartmann til C. Hostrup.
Kbhvn. 16. Octbr. 1861

Høistærede Hr. Pastor Hostrup!

Fra min Søn vil De have modtaget et Brev angaaende Deres Syngespiltext «En Nat mellem Fjeldene». De vil erindre, at den oprindelig blev skrevet til mig, men at jeg ikke dengang kunde faae noget ret Syn paa den Maade, hvorpaa den skulde componeres. Min Søn har nu kastet sig derover med en overordentlig Kjærlighed ; og netop den Energi og Rastløshed, hvormed han har arbeidet derpaa, maa være hans eneste Undskyldning for, at han ikke før har henvendt sig til Dem om s. 480 Deres Samtykke til Opførelsen. Jeg beder Dem nu om, at De vil oversee dette og overføre den Andeel i Deres smukke Digtning, som oprindelig var tiltænkt mig, paa min Søn. Jeg kjender nøie hans Composition, og jeg kan kun sige Dem, — forsaavidt det overhovedet er muligt forud at have en Mening om saadanne Ting, — at jeg haaber stor Fornøielse baade for Dem og ham af dette Arbeide.

Deres ærbødige
I. P. E. Hartmann.