Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Rasmus Villads Christian Ferdinand Winther (1862-05-04)

Chr. Winther til C. Hostrup.
Kbhvn. 4. Maj 1862

Velærværdige

Hr. Pastor Chr. Hostrup!

Boghandler P. G. Philipsen har opfordret mig til at gjøre det Forsøg at samle og udgive en poetisk Nytaarsgave for 1863.

s. 496 Een af de første, jeg i den Anledning opførte paa min Liste over danske Digtere, som jeg vilde henvende mig til om Bidrag, var Dem. I meget lang Tid have vi ikke hørt en Klang fra Deres Strenge. Det er begribeligt, at Deres kirkelige Virksomhed, da denne endnu var Dem aldeles ny, maatte tage alle Deres Kræfter og al Deres Tid i Beslag. Men den, der — som De -— har drukket dybt af hiin Kilde, kan aldrig ganske forvinde den søde Ruus, og maa altimellem, trods alle Modstandsforsøg, lade den faae Magt.

I det Haab, at dette ogsaa er gaaet Dem saaledes, og at De altsaa maa have mangt et Blad liggende i deres Gjemme, som kunde blive Andre end Dem selv til Forfriskning og Glæde, kommer jeg da ganske trøstigt til Dem og spørger Dem, om De ikke kunde have Lyst til at lade mig faae nogle af disse Blade til min Nytaarsgave. Skulde De ikke føle Dem utilbøielig dertil, saa udbeder jeg mig blot med et Par Ord underrettet derom, og tilføier blot, at jeg i dette Tilfælde ønskede at modtage Manuscriptet inden Juli Maaneds Udgang.

Lev vel! For alt andet Godt og Skjønt, De har skjænket os, er jeg Deres

taknemlige, forbundne
Christian Winther.

Undskyld, at De maa læse en saa forskrækkelig slet Klo; men jeg er næsten blind.