Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Rasmus Villads Christian Ferdinand Winther (1862-09-06)

Chr. Winther til C. Hostrup.
D. 6. Septbr. 1862

Hr. Pastor Chr. Hostrup.

Med stor Glæde har jeg modtaget de mig tilsendte Digte. De spørger mig, om jeg vil have flere? og herpaa kan jeg kun svare med et bredt Ja, som kommer fra et oprigtigt Hjerte. Hvis altsaa den fatale Influenza — H. C. Andersen siger etsteds i al Uskyldighed: «en Fluenza» — ret snart vil forføie sig bort fra Dem og begive sig hen, hvor den har hjemme, og De saa faaer Lyst og Tid til at tage fat paa den «glade Kunst», saa vilde det endnu være tidsnok, naar jeg faaer, hvad den skjenker dem, omtrent til Midten af indeværende Maaned. Men dette er ogsaa den yderste Grændse, jeg tør sætte; Forlæggeren begynder allerede at tale om Trykning.

Fra Conferentsraad Hauch har jeg været saa lykkelig at modtage to overmaade smukke Digte.

C. Ploug har givet mig et saa bestemt Løfte, at jeg ikke nærer nogen Tvivl; at pine ham med Mindelser vilde være Synd. Hvorledes han under det Sisyphus-Trælarbeide, som han dagligen saa mandigt udfører, har kunnet faae Tid og Stemning til at synge saa friskt og freidigt, som han har gjort, — det er mig fast ubegribeligt.

Nu lev vel! Jeg haaber, at det gode Veir har været Deres Læge, og at De atter er fri og frank. Som man fortæller, er Climatet i hiin Egn, s. 498 hvor De boer, ikke det bedste. De maa see til snart at komme her over hos os paa det grønne Sjælland.

Med Høiagtelse Deres ærb. forb.
Christian Winther.