Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Johannes Carsten Hauch (1862-11-14)

C. Hauch til C. Hostrup.
D. 14. Novbr. 1862

Kjæreste Hostrup!

De kan troe, vi bleve glade, da vi læste om Deres Udnævnelse. Hvad mig angaaer, saa var jeg bleven saa tvivlesyg, at jeg tilsidst ikke havde nogen ret Tro til Deres Forflyttelse; i det mindste meente jeg, at det vilde trække ud Vinteren over og til Foraaret. Men Gud skee Lov! Jeg skal aldrig glemme Kongen det, at han saa smukt har holdt sit Ord. Vi har siddet og seet paa Kortet, hvor deiligt De kommer til at boe midt imellem vore deiligste Skove! Grib Skov paa den ene Side, og Dyrehaven paa den anden. I lang Tid har Intet glædet mig meer end denne Ansættelse, og om et Aar kommer vel Jernbanen istand, saa er det jo, som De boede en halv Miils Vej fra Kjøbenhavn.

De vil i disse Dage modtage eller De har maaskee allerede modtaget en lille Bog fra min Haand, der danner et Slags Sidestykke til «Valdemar Atterdag», nemlig et eventyrligt Digt «Valdemar s. 499 Seier», der behandler et af Hovedmomenterne i denne Konges Liv. Det er temmelig rimeligt, at den hele Kjærlighedshistorie mellem Valdemar Seier og Grev Henriks Hustru er en senere Tildigtning; imidlertid har vel Digteren Lov at behandle den ligesom ethvert andet Sagn. Men da den mangler den historiske Berettigelse, saa synes mig, at Digterne i det mindste maa benytte den saaledes, at de ikke derved plette og besudle en betydelig historisk Helteskikkelse, saaledes som den nederdrægtige og elendige Forfatter til «Graf Heinrich von Schwerin» har gjort. Til Lykke er imidlertid hans Arbeide et saa eminent poetisk Fuskerværk, at det ingen synderlig Skade kan gjøre. Jeg vilde ønske, at De maatte læse mit Digt med den samme Fornøielse, som jeg havde, da jeg digtede det. Men nu er Fornøielsen forbi, og Smertens Dage ville snart begynde; i det mindste maa jeg være fattet paa at løbe Spidsrod i «Fædrelandet»s og i «Dagbladet »s Spalter.

Hils Elisabeth! Vi glæde os meget til at faae Dem og hende i Nærheden. Vi fik Efterretningen om Deres Ansættelse netop paa Adam Oehlenschlägers Fødselsdag, som er i Dag.

Deres trofast hengivne
C. Hauch.