Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Rasmus Villads Christian Ferdinand Winther (1871-09-20)

Chr. Winther til C. Hostrup.
20. Septbr. 1871

Hr. Pastor Chr. Hostrup.

Jeg kan ikke styre min Lyst til at takke Dem for den venlige Redebonhed, hvormed De har imødekommet Forlæggerens og mit Ønske. Gud veed, at jeg egentlig kun med Undseelse saaledes har trukket en Vexel paa mine Bekjendteres Velvillie mod mig.

Naar jeg faaer, hvad De i Deres Skrivelse er saa god at love mig, inden d. 30te d. M., saa er det tidsnok.

s. 563 Jeg har foreholdt Forlæggeren, 1) at man ikke saaledes maatte sætte Folk Kniven paa Struben, ved at indrømme dem altfor kort Frist, og dernæst 2) at det ofte var trangere at lave et kort Vers, end et langt, og at «et Vers f. Ex. paa eet Ord» kunde Fanden ikke opdrive med Penge. Og han har maattet overlade mig nærmere at bestemme Tiden.

Endnu engang Tak! Jeg haaber, at De er rask og lever lykkelig!

Deres ærb. hengivne
Christian Winther.

Tillad mig at bemærke: Jeg er hverken Ridder af Db. eller pp.!