Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Ludvig Nicolai Mynster FRA: Jens Christian Houstrup (1874-10-12)

C. Hostrup til L. Mynster.
Hillerød. 12. Octbr. 1874

Kjære Ven !

Jeg flyver slet ikke «i Flint» over dit Brev, jeg er aldeles ikke ømskindet og tror mig ikke ufejlbar, saa jeg taaler meget godt din Kritik; jeg er overhovedet ikke synderlig hidsig og var det i alt Fald ikke i Sorø. Det var Steen, som ved sin overlegne Maade at bedømme det Arbejde i Folkehøjskolerne, som han ikke kjender og ikke forstaar, — som ved at frakjende det Alvor og Grundighed, drev mig frem. Jeg har til «Fædrelandet» meddelt min Tale, og du vil deraf se, at Rosing ikke har gjengivet den korrekt. Jeg har egentlig slet ikke villet angribe, men kun følt Trang til at tone Flag. Sagen er vi naturligvis ikke uenige om, men den ligger dybt i mig. Jeg er slet ikke mod Latinlæsning eller anden god eller nyttig Kundskab, men imod en fejl Behandling af Børnene, som baade du og jeg jo ogsaa har lidt under, og som hele Slægter af Børn lide under den Dag i Dag. Jeg har selv Børn og forstaar dem meget bedre, end jeg gjorde i yngre s. 569 Dage; de har i det Hele taget lært lige saa meget som andre Børn, og jeg tør sige, at hvad de lærer, beholder de bedre end de fleste af dem, der gaar i Skole. De ere mere livlige og videbegjærlige, sanddru og barnlige, end de rimeligvis vilde have været, hvis jeg havde sendt dem i Latinskolen. Hvis mine to Sønner egner sig til at studere og viser Lyst dertil, skal de ogsaa med Tiden faa Lov til baade at lære Latin og Græsk; men de skal ganske vist, efter min Overbevisning, have det anderledes og senere, end vi fik det.

Hvad «Beskedenheden» angaar, saa er der noget, som er mig højere end den, og det er Sandheden. Det er mig selv pinligt at vække Forargelse, og det kan være, at en anden kunde have sagt det samme paa en for de Lærde mindre stødende Maade, end jeg gjorde, men jeg har bedre Samvittighed ved at faa det sagt, hvor meget det saa skurrer, end ved at gaa bort med Følelsen af, at jeg burde have talt, men af Beskedenhed eller Frygt ikke havde gjort det.

Din
C. Hostrup.