Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Spur FRA: Jens Christian Houstrup (1876-03-06)

C. Hostrup til Chr. Spur *) .
Hillerød. 6. Marts 1876

Kjære Christian!

Det er egentlig ikke muligt for mig at raade dig i den Sag, hvorom du skriver til mig; du maa selv gjøre dit Valg. Min Mening er i al Almindelighed, at Stillingen som personel Kapellan kun er at foretrække, hvor den yngre Præst er grundenig med den ældre og virkelig kan støttes s. 576 af ham, ellers er det meget bedre selv at gaa ind under det hele Ansvar og faa frie Hænder. Arbejdet i Hem og Sam kan jo ikke være stort, saa naar du overhovedet tør binde an med at blive Præst i Aar, saa vil du vel ikke mange Steder kunne faa en mindre Virksomhed at begynde med. Et, som jeg synes, vigtigere Spørgsmaal er, hvordan de aandelige Forhold er; hvor du skal begynde, da en Præst, om han har Hjertet i sin Virksomhed, holdes bedst i Aande og lærer mest af sine troende Tilhørere, især naar han ikke er gift og saa godt gift, at hans Hustru bliver hans Samvittighed.

Jeg finder det ikke saa godt, om du tre Fjerdingaar efter, at du har begyndt med frie Hænder, skal reduceres til at gnave de Bén, som Sognepræsten ikke gider indlade sig med; thi det er vel Meningen, at du saa bliver Kahr’s Medhjælper, naar han ingen Vicarius behøver længer. Dog er det vel muligt, at du til den Tid kan have faaet saa megen Indgang i Pastoratet, at du kan beholde en selvstændig Virksomhed, saa jeg tør ikke sige, at det ikke ogsaa kan blive godt paa den Maade.

Se, derfor tør jeg ikke raade. Vil du være Præst saa snart, og tør du binde an med Forholdene paa vedkommende Sted, saa er den selvstændigste Virksomhed i mine Tanker den ønskeligste — ogsaa for en ung Mand — og den mest udviklende. Jeg var jo meget ældre, da jeg blev s. 577 Præst og synes ikke, at jeg burde blive det før; men de fleste, ogsaa af vore gode Folk, har jo begyndt ligesaa unge som — eller yngre, end du.

Venligst Hilsen fra Hillerød Præstegaard.

Din
C. Hostrup.